Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1351
Title: Z dziejów kształtowania idei wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich
Other Titles: From the history of the idea of pre-primary education in the Polish lands
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: dziecko; child; kobieta; działalność społeczna; ochronki wiejskie; wychowawczyni; wiara; kultura; naród; rodzina; wczesna edukacja; woman; educator; faith; culture; social activities; family; nation; early education; village nurseries
Issue Date: 2013
Publisher: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Citation: „Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika” , 2013, XXIX, s. 67-86.
Abstract: Zespolenie idei narodowej odrodzenia religijnego z pracą społeczną prowadziło w XIX w. do poszukiwania rodzimych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Z racji przypadającego w 2014 r. jubileuszu 200. rocznicy urodzin współpracujących ze sobą wielkich osobowości tego okresu: Edmunda Bojanowskiego (1814–1871), Augusta Cieszkowskiego (1814–1894), Jana Koźmiana (1814–1877) i Piotra Semenenki (1814–1886) należy dostrzec ich wkład w rozwój podstaw rodzimej teorii i praktyki wczesnego wychowania w koncepcji ochron wiejskich. Łączył ich szczery zapał i przekonanie o słuszności pracy dla odrodzenia moralno-religijnego i społecznego narodu poprzez wychowanie nowych pokoleń. Bogactwo różnorodności ich osobowości, zainteresowań, profesji i osobistych możliwości prowadziło do stworzenia dzieła, w którym synergia teorii i praktyki przyniosła owoce w spójnym i dynamicznym systemie wczesnego wychowania jako pierwszym ogniwie edukacji. Zapewniła mu trwałe podstawy dla funkcjonalnego i strukturalnego wymiaru systemu oraz zaplecze osobowe i materialne, gwarantując jasną tożsamość oraz otwartość na konieczne zmiany ze względu na specyfikę potrzeb osób i środowiska. Wkład tych osób i wymiary koncepcji ochron wiejskich zostaną ukazane w niniejszym artykule.
The fusion of both the national idea and a religious revival with social work in the nineteenth century led to the search for indigenous solutions in the field of education. Because of attributable in the 2014 200th anniversary of the birth of cooperating with each other great personalities of this period: Edmund Bojanowski (1814–1871), August Cieszkowski (1814–1894) John Koźmian (1814–1877) and Peter Semenenko (1814–1886) should be recognize their contribution to the development of the foundations of native theory and practice of early education in the concept of rural nurseries. He combined their sincere enthusiasm and belief in the rightness of work for the revival of moral-religious and social nation through education of new generations. The richness of the diversity of their personalities, interests professions and personal opportunities led to the creation of the work in which the synergy of theory and practice has resulted in a coherent and dynamic system of early education as the first link of education. It assured a permanent basis for the functional and structural dimension of the system and meeting personal and material ensuring a clear identity and openness to the necessary changes due to the specific needs of people and the environment. This contribution and dimensions of the concept of rural nurseries are shown In this article.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_PED/article/view/AUNC_PED.2013.004
http://hdl.handle.net/20.500.12153/1351
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2013.004
ISSN: ISSN 0208-5313 (print); ISSN 2392-1242 (online)
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Z_dziejow_ksztaltowania_idei_wychowania_przedszkolnego_na_ziemiach_polskich.pdfartykuł główny128,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons