Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1345
Title: 4QMMT -"Niektóre uczynki Prawa". Rekonstrukcja tekstu - tłumaczenie - komentarz
Other Titles: 4QMMT - "Some works of the Law". Text reconstruction -translation - commentary
Authors: Klukowski, Michał
Keywords: 4QMMT; halacha; Qumran; kalendarz 364-dniowy; 364-Dau calendar
Issue Date: 21-Sep-2020
Abstract: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest dokument odnaleziony w czwartej grocie w Qumran: Miqsat Ma ase hat-Torah, "Niektóre uczynki Prawa" (4QMMT). Rozprawa składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający do dokumentu 4QMMT. W rozdziale tym przedstawiono nową rekonstrukcję tekstu opartą na badaniach E. Puecha, zaprezentowano strukturę literacką 4QMMT i jego główne cechy językowe, a także podjęto problem gatunku literackiego, autora i okoliczności powstania. Na koniec rozdziału pierwszego przybliżono pojęcie halachy jako wprowadzenie do drugiego rozdziału, który w głównej mierze składa się z interpretacji biblijnych tekstów prawnych. Drugi rozdział pracy zawiera szczegółową egzegezę dokumentu 4QMMT, a jego podział wyznacza struktura dokumentu, składająca się z trzech sekcji: kalendarzowej, halachicznej i teologiczno-parenetycznej. Na zakończenie pracy przedstawiono najważniejsze wnioski.
The subject of the doctoral dissertation is a document found in the fourth cave in Qumran: Miqsar Ma ase hat-Torah., "Some Works of the Law" (4QMMT). The dissertation consists of two chapters. The first, the history of the discovery and publication of this document is described. Then, there comes a reconstruction of the text, based on E. Puech's researches, followed by paleographic notes and a translation of the 4QMMT text in Polish. The first chapter also presents the literary structure of 4 QMMR and its main linguistic features; moreover there in also considered the problem of the literary genre, the author and the historical setting. At the end of this chapter, the concept of halakha is introduced as an introduction to the second chapter, which mainly consists of the interpretation of biblical legal texts. The second chapter of the paper presents a detailed exegesis of the 4QMMT document, and its division is determined by the structure of the document, which consists of three sections: calendar, halakhic, and theological-paraenetic ones. The most important conclusions are presented at the end of the paper.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Henryk Drawnel, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1345
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klukowski_Michal_4QMMT -Niektore uczynki Prawa.pdf3,67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons