Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1344
Title: Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji
Other Titles: The contribution of Polish religious congregations created in the 19th century to the development of rudiments and practice of native education
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: polskie zgromadzenia zakonne; Polish religious congregations; edukacja w XIX wieku; education in the 19th century
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
Citation: "Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna", 2013-2014, nr 5-6, z.12-13, s. 177-204.
Abstract: Bardzo interesującym i mało zbadanym w aspekcie pedagogicznym jest zjawisko związane z dynamicznym rozwojem w XIX w. zgromadzeń zakonnych rodzimego pochodzenia. Miały one ogromne znaczenie i czynny udział w całokształcie przemian społeczno-religijnych w naszym narodzie, m.in. na drodze edukacji. Szczególny, choć mało doceniany wkład tych zgromadzeń widoczny jest w praktycznej działalności oświatowej, opiekuńczo-wychowaw czej i charytatywnej. Był to zespół wielorakich działań o charakterze edukacyjnym, obejmujących pełny rozwój osoby od wczesnej edukacji dziecka aż po edukację dorosłych w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz kształtowanie warunków tej edukacji. To również wkład genialnych twórców, osobowości o wysokiej kulturze naukowej, wielostronnych uzdolnieniach, umysłowości o typie spekulatywnym, umiejętności syntezy, wnikliwości i oryginalności. Stali się oni inspiratorami i przewodnikami dla wielu ludzi dobrych w zmaganiu z osobistą słabością, narodowymi problemami, sięgając po religię, kulturę i historię, co pozwoliło wykrzesać wielkie energie ducha do walki i pracy. Potrafili władać tym specyficznym orężem, bo mieli ducha, zapał i przekonanie.
The phenomenon of dynamic development of Polish religious congregations in the 19th century is an interesting and little studiem subject in pedagogical terms. These communities played a very important and active role in the socio-religious entirety in our nation, including education. In particular, their contribution is visible in practical educational activities, education and educational charity. These were the many educational activities involving the full development of individuals from early childhood education to adult education along individual and social dimensions and shaping its educational conditions. The distinguished artists, personalities of high scientific culture and multilateral talents, intellectuals of the type of speculative synthesis skills, insight and originality also have made their unique contribution to this idea. They became the initiators and guides for many people good at struggling with the personal weaknesses, national problems, reaching for religion, culture and history what allowed to strike great energies of the spirit to fight and work. They were able to wield this peculiar weapon because they had the spirit, enthusiasm and belief.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1344
Alternative Location: http://www.collegiumverum.pl/files/zeszyty/zeszyty_pedagogiczna_12-13_druk_23.06.pdf
ISBN: 978-83-61140-51-1
ISSN: 2082-2944
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Wklad_polskich_zgromadzen_zakonnych_powstalych_ w_xix_w.pdf307,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons