Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1337
Title: Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Założenia i realizacja projektu badawczego
Other Titles: Educational compendium by Edmund Bojanowski. Assumptions and implementation of the research project
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: Edmund Bojanowski, edukacja, źródła, projekt, pedagogika, humanistyka, teoria i praktyka pedagogiczna;; Edmund Bojanowski, education, sources, project, pedagogy, humanities, pedagogical theory and practice
Issue Date: 2017
Publisher: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Citation: „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” 2017, XXXIII, z. 438, s. 61-84.
Abstract: Celem projektu było interdyscyplinarne opracowanie i krytyczna edycja pozostających w rękopisie notatek Edmunda Bojanowskiego (1814–1871), a na tej podstawie opracowanie Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego. Jego realizacja przez interdyscyplinarny i wielopokoleniowy zespół badawczy pod kierunkiem Rady Naukowej prowadziła w kolejnych etapach do porządkowania zasobu z uwzględnieniem zamiaru autora i w pełnym kontekście źródłowym, co pozwoliło przedstawić wszystkie aspekty powstawania czy istotnych elementów tej rodzimej koncepcji. Dotyczy to teoretycznych podstaw tworzonego systemu oraz praktycznego zastosowania wiedzy, dzieł literackich, historycznych, hagiograficznych i innych pamiątek rodzimej kultury w edukacji. Taka forma udostępnienia materiałów archiwalnych, myśli społecznej i pedagogicznej w dziedzinie humanistyki, jako ważnego źródła dla teorii, a także praktyki współczesnej pedagogiki oraz dla dziejów ochrony i rozwoju kultury narodowej, ma na celu prowadzenie dalszych badań w pełnym kontekście źródeł.
The aim of the project was an interdisciplinary study and a critical edition of Edmund Bojanowski's memoirs (1814–1871). On this basis was developer Educational compendium by Edmund Bojanowski. Its implementation by an interdisciplinary and multigenerational research team under the guidance of the Scientific Council led in the subsequent stages to develop the resource, taking into account the intention of the author and in the full source context, which allowed to present all aspects of the origins and essential elements of this native conception. This concerns the theoretical foundations of the system being created and the practical application of knowledge, literary, historical, hagiographic and other memorabilia of native culture in education. Such a form of access to archival materials, social and pedagogical thought in the field of humanities, as an important source for the theory and practice of contemporary pedagogy and for the history of the protection and development of national culture, aims to conducting further research in the full context of the sources.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_PED/article/view/AUNC_PED.2017.005
http://hdl.handle.net/20.500.12153/1337
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2017.005
ISSN: ISSN 0208-5313 (print); ISSN 2392-1242 (online)
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Kompendium_edukacyjne_Edmunda_Bojanowskiego.pdf127,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons