Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1291
Title: Permissibility of Death Penalty as a Hermeneutic Dilemma
Authors: Kosche, Michał
Keywords: Death penalty; theological hermeneutics; philosophical hermeneutics; John Paul II; Francis; St. Thomas Aquinas; kara śmierci; hermeneutyka teologiczna; hermeneutyka filozoficzna; Jana Paweł II; Franciszek; Tomasz z Akwinu
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 2, s. 311-326
Abstract: The notion of moral fairness regarding the application (or not) of capital punishment is stretched between two poles of opposite interpretative meanings. On the one hand, there is an imperative related to maintaining the social order which justifies, in some specific cases, the killing of an individual for the good of the community. On the other hand, there is the message of the Gospel about the holiness of each human life. Thus, in attempting to investigate the fairness of the death penalty, a certain hermeneutic tension arises around the overlapping rights and obligations pertaining to both the criminal and the society that needs to be protected against him or her. This article starts from an outlook on the death penalty that pays due regard to a ‘hermeneutic charge’ that encompasses both the duty to protect the common good and also the value of each individual’s life. Next, the ‘genuine paradox’ was analysed which emerges in a situation where the right to live and the right to protect overlap. All these considerations are finally brought to bear on a question: whether the recent abolitionist interpretation of the Catechism of the Catholic Church should be classified as the continuity hermeneutic or, rather, the discontinuity hermeneutic.
Zagadnienie moralnej godziwości zastosowania najwyższej kary rozpięte jest pomiędzy dwoma biegunami o przeciwnej wymowie interpretacyjnej. Z jednej strony znajduje się imperatyw związany z zachowaniem ładu i dobra społecznego usprawiedliwiający w pewnych ściśle określonych przypadkach zabicie jednostki dla dobra wspólnoty; z drugiej zaś przesłanie Ewangelii o świętości każdego życia ludzkiego. W związku z tym, przy próbie zbadania godziwości kary śmierci, pojawia się pewne napięcie hermeneutyczne związane z współzachodzeniem praw i obowiązków zarówno względem zbrodniarza jak i społeczeństwa, które trzeba przed min chronić. Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest spojrzenie na karę śmierci z uwzględnieniem „ładunku hermeneutycznego” zawartego zarówno w powinności ochrony dobra wspólnego oraz życia każdego człowieka. Następnie został poddany analizie „prawdziwy paradoks”, który uwidacznia się w sytuacji w której dochodzi do współzachiodzenia prawa do życia i prawa do obrony. Całość dociekań zwieńczy postawienie pytania o to, czy najnowsza, abolicjonistyczna wykładnia Katechizmu Kościoła Katolickiego powinna być zaklasyfikowana jako hermeneutyka ciągłości czy raczej hermeneutyka zerwania?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1291
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.5550
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 2: Varia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosche_Michal_Permissibility_of_Death_Penalty_as_a_Hermeneutic_Dilemma.pdf310,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons