Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1274
Title: „Przyszedł mi z pomocą duch mądrości” (Mdr 7,7). Relacja między starotestamentalną mądrością a działaniem Ducha Świętego
Other Titles: “A spirit of wisdom came to me” (Wis 7:7). Relationship Between Old Testament Wisdom and the Activity of the Holy Spirit
Authors: Zieliński, Marcin
Keywords: mądrość; Duch Święty; dar; obecność; radość; wisdom; Holy Spirit; gift; presence; joy
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 1, s. 35-47
Abstract: Artykuł zajmuje się biblijnym wyrażeniem „duch mądrości” (por. Mdr 7,7) i bada jego relację do osoby Ducha Świętego, ostatecznie objawionego w Nowym Testamencie. Po krótkiej prezentacji relacji między duchem a mądrością w Starym Testamencie zostaną przeanalizowane niektóre aspekty działania mądrości na podstawie tekstów z Mdr 7-9, które będą następnie zestawione z wybranymi fragmentami z Nowego Testamentu, ukazującymi działanie Ducha Świętego. Artykuł prezentuje analogie i podobieństwa w działaniu tych dwóch rzeczywistości. Zarówno mądrość, jak i Duch Święty są ukazywani jako duchowy dar, który kieruje wyborami człowieka. Podkreśla się aspekt ich ciągłej obecności w życiu wierzącego, a także ścisły związek z radością i osiągnięciem życiowego spełnienia. Te analogie wydają się wynikać z duchowej natury obu rzeczywistości, pochodzenia z tego samego źródła – od Boga – oraz z kontekstu historycznego, w którym powstają – Księga Mądrości oraz teksty nowotestamentowe.
The presented article deals with the biblical expression “spirit of Wisdom” (cf. Wis 7:7) and examines its relation to the figure of The Holy Spirit as revealed definitively in the New Testament. After a short presentation of the relation between spirit and wisdom in the Old Testament, we analyze some aspects of wisdom’s activity, based on the text of Wis 7-9, and then compare those characteristics with selected passages from the New Testament, showing the activity of the Holy Spirit. The article presents some analogies and similarities between these two realities, wisdom and the Holy Spirit. Both are depicted as a spiritual gift which guides people’s choices. The aspect of continuous presence is underlined, as well as the connection with joy and fulfillment of human life. These similarities seem to derive from the spiritual nature of both realities, their coming from the same source – from God, and from the historical contexts in which the book of Wisdom and the New Testament books were written.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1274
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.4966
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 1: Duch Święty dany wierzącym - po co?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_Marcin_Przyszedl_mi_z_pomoca_duch_madrosci_Mdr_7,7_Relacje_miedzy_starotestamentalna_madroscia_a_dzialaniem_Ducha_Swietego.pdf366,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons