Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1273
Title: Standardowe i specyficzne rozumienie słowa rûªḥ w tekstach Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia
Other Titles: Typical and Specific Understandings of the Word rûaḥ in the Texts of Genesis and Exodus
Authors: Lemański, Janusz Adam
Keywords: rûaḥ; wiatr; oddech; Duch Boży; wnętrze człowieka; charyzmat; boska inspiracja; wind; breath; Spirit of God; inner-being; charism; divine inspiration
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 1, s. 11-34
Abstract: Analiza dokonana w tym artykule pokazuje, że zastosowanie słowa rûaḥ w księgach Rodzaju i Wyjścia mieści się w ogólnych znaczeniach łączonych z nim także w innych księgach biblijnych. Słowem tym opisuje się więc tu wiatr, zawsze jednak widziany jako „narzędzie w ręku” Boga, używane podczas działań zbawczych na rzecz ocalenia życia w ogóle lub Izraela. Potem rûaḥ oznacza samo życie obecne w człowieku i stanowiące dar od Boga, który może zostać odebrany. Wreszcie rûaḥ oznacza również charyzmatyczna siłę, udzielaną przez Boga wybranym ludziom, i to, co wewnętrzne w człowieku, jego stany ducha oraz emocje. Każde z tych znaczeń ma swoją specyfikę, najbardziej widoczną zwłaszcza w tzw. prehistorii biblijnej (Rdz 1,2; 3,8; 6,3; 8,1).
The analysis made in this article shows that the usage of the word rûaḥ in Genesis and Exodus fits with the general meanings linked to the word in other books of the Bible. In general usage this word describes, first, wind, albeit seen as ‚a tool in the hand’ of God used during redemptive activities to save life, life in general or that of Israel. Next rûaḥ means life, such as that present in a human being as a gift from God, which can be taken back. Finally, rûaḥ also means a charismatic strength given by God to chosen people, and that which is internal to man, his states of spirit and emotion. All of those meanings have their specificity, which is most clearly visible in so-called biblical prehistory (Gen 1:2, 3:8, 6:3, 8:1).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1273
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1947
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 1: Duch Święty dany wierzącym - po co?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lemanski_Adam_Janusz_Standardowe_i_specyficzne_rozumienie_slowa_ rûªḥ_w_tekstach_Ksiegi_Rodzaju_i_Ksiegi_Wyjscia.pdf739,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons