Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1267
Title: Jakość relacji z ojcem osób uzależnionych uczestniczących w terapii w kontekście ich zachowań ryzkownych
Other Titles: The father-child relationschip quality of addicted people going to therapy in the context of their risk-taking behaviours
Authors: Kotala, Michał
Keywords: proces wychowania; relacja z dzieckiem; jakość relacji; nieobecność ojca; zachowania ryzkowne; uzależnienia; child rearing; father-child relationship; father absense; risk-taking behaviours; addiction
Issue Date: 14-Jul-2020
Abstract: Przedmiotem rozprawy uczyniono analizę powiązań pomiędzy jakością relacji ojca z dzieckiem a podejmowaniem przez nie zachowań ryzykownych, które w konsekwencji doprowadziły do uzależnienia. Jakość omawianej relacji została rozdzielona na dwa aspekty, tj. obecność i postawę w procesie wychowania. Kluczową kwestią niniejszej dysertacji stała się zatem analiza zależności wybranych postaw rodzicielskich podejmowanych przez ojców oraz rodzajów ich nieobecności w procesie wychowania dziecka z podejmowanymi przez dzieci zachowaniami ryzykownymi. Celem teoretyczno-poznawczym dysertacji jest przegląd literatury i syntetyczne przedstawienie teorii oraz aktualnego stanu badań w zakresie: znaczenia relacji ojca z dzieckiem w procesie wychowania; zachowań ryzkownych oraz uzależnień. Celem naukowym dysretacji jest odpowiedź na pytania zakreślone wokół wskazanych powyżej powiązań. Natomiast celem praktyczno-wdrożeniowym jest weryfikacja i poszerzenie dotychczasowego stanu badań naukowych w powyższym zakresie wyeksponowanie roli ojca w wychowaniu dziecka oraz możliwych konsekwencji jego nieobecności w procesie wychowania, co w dalszej kolejności ma posłużyć do konstruowania programów wychowawczych i profilaktycznych. Rozprawa została podzielona na pięć głównych rozdziałów. Trzy pierwsze stanowią część teoretyczną i koncentrują się na przeglądzie dostępnej literatury oraz na syntetycznym przedstawieniu aktualnego stanu badań w zakresie znaczenia relacji dziecka z ojcem w procesie wychowania, zachowań ryzykownych oraz uzależnień. Rozdział czwarty stanowi część metodologiczną dysertacji. Rozdział piąty - empiryczny - dokonuje prezentacji, analizy oraz interpretacji uzyskanych wyników badań. Praca zawiera ponadto wstęp, zakończenie, spis tabel i wykresów, bibliografię oraz załączniki.
The subject of the dissertation is the analysis of the involvement in the quality of father - child relationship and the child engagement in risky behaviours leading to addiction. The quality of father-child relationship is divided into two aspects: fathers' presence and fathers' child-rearing attitudes. The thesis, therefore, focuses on the correlation between fathers' parental attitudes, types of their absence and the child's risky behaviour. This thesis aims to review the literature on the subject and present cross-sectional theory. It also shows the recent studies of the importance of a father in a child's development, risky behaviours ass addiction and tries to find answers to the questions relevant to presented subject. The other purpose is to verify recent studies findings and broaden the knowledge on the subject. Emphasizing the father's role in child upbringing and the consequences of his absence in child development may result in creating behaviour and prevention programs in the future, The disssertation is divided into five chapters. the first three once focus in theory, literature review, and presenting recent findings on the significance of father-child relationship in child-rearing, risky behaviour and addiction. Chapter four is devoted to methodology and the fifth one summarises the main results of the research, highlighting the most important findings. there is also an introduction, summary, list of tables, list of figures, reference list and attachmments.+
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Alina Rynio
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1267
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotala_michal_Jakosc_relacji_z_ojcem_osob_uzaleznionych.pdf2,92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.