Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1261
Title: Lectio divina w kształtowaniu postawy chrześcijńskiej. Studium wymiaru kontemplacyjnego
Other Titles: Lectio divina in forming the Christian attitude. A study of the contemplative extent
Authors: Kuciński, Michał
Keywords: słowo Boże; lectio divina; kontemplacja; postawa chrześcijańska; the word of God; contemplation; Christian attitude
Issue Date: 30-Jun-2020
Abstract: Dysertacja traktuje w ważności słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Postawienie głównego problemu badawczego pracy miało na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób lectio divina wpływa na kształtowanie postawy chrześcijańskiej w zakresie kontemplacji. Rozprawa składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. W ramach wstępu określono przedmiot badań, zdefiniowano niezbędne pojęcia zawarte w temacie. Ponadto ukazano problem badawczy, cel pracy, pytania badawcze oraz metody naukowe. W pierwszy rozdziale scharakteryzowano kontemplację i lectio divina w aspekcie intelektualno-poznawczym. W drugim rozdziale dokonano analizy kontemplacji i lectio divina w zakresie komponentu emocjonalno-wolitywnego, W trzecim rozdziale opis dotyczył wymiaru praktyczno-działaniowego z uwzględnieniem trudności związanych z lectio divina oraz struktury uzupełniającej jego klasyczne etapy. W każdym rozdziale wskazano komponenty lectio divina, które wpływają na kształtowanie postawy chrześcijańskiej w obszarze kontemplacji. W zakończeniu dysertacji przedstawiono podsumowanie analizowanych treści oraz wskazano obszary, jakie są możliwe w celu dalszej eksploracji w omawianym przedmiocie.
The dissertation deals with the importance of the word of God in the life of a Christian. The main research problem wast to provide an answer to the question: How does lectio divina influence on the formation of Christian attitude towards the contemplation. The dissertation consists of an introduction, three chapters and a conclusion. As part of the introduction, the subject of the study is specified, the crucial terms of the topic are defined. Furthermore, the research problem, the purpose of the work, the research questions and scientific methods are shown. In the first chapter contemplation and lectio divina are characterised in the intellectual and cognitive aspect. In the second chapter the contemplation and lectio divina are analysed in the aspect of an emotional-volitional component. In the third chapter the description concerns the practical and operational extent, taking into account the difficulties associated with lectio divina and the structure complementing its classic stages. Each chapter indicates components of lectio divina which have an effect on formation of Christian attitude in the aspect of contemplation. At the end of the dissertation, a summary of the analysed content is presented and the areas are indicated that are possible for the further exploration in the discussed research subject.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1261
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuciński_Michal__Lectio_divina_w_ksztaltowaniu_postawy_chrzescijanskiej.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.