Teologia liturgiczna kard. Tomáša Špidlíka (1919-2010)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-06-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tomáš Špidlík (1919-2010) za źródło swoich inspiracji i badań obrał chrześcijańską duchowość zakorzenioną w chrześcijańskim Wschodzie. Naukowo podejmował badania nad duchowością i modlitwą wschodnią, specjalizując się w tematyce cyrylo-metodiańskiej. Głównym problemem badawczym pracy jest odpowiedź na pytanie, czy całość dzieła teologicznego kardynała Tomáša Špidlíka można ujmować jako teologię liturgiczną w sensie ścisłym. Innymi słowy, na ile liturgia stanowiła dla niego punkt odniesienia w badaniach teologicznych i czy można powiedzieć, że to właśnie wokół liturgii dokonał on syntezy teologii. Pierwszy rozdział stanowi nakreślenie życia Tomáša Špidlíka głównych kierunków badań teologicznych oraz jego zaangażownia ideowo-organizacyjnego w badania nad słowiańską tożsamością, studium nad Kościołami wschodnimi oraz chrześcijańskim wymiarem kultury. Drugi rozdział prezentuje sposób ujęcia Misterium w kluczu historiozbawczego udzielania się Boga. W trzecim rozdziale zgłębiono istotę celebracji liturgicznej z wszystkimi dynamizmami. W tej części ukazane zostało "uzewnętrznienie się " liturgii, mające swe źródło wewnątrztrynitarne we wspólnocie Kościoła. W czwartym rozdziale została ukazana liturgia życia chrześcijańskiego jako przedłużenie i realizacja dynamizmów celebracji liturgicznej. Liturgia życia została przedstawiona w jej ukierunkowaniu na moralność i duchowość chrześcijańską.
Tomáš Špidlík (1919-2010) chose a Christian spirituality rooted in the Christian East as the source of his inspiration and his research. He researched Eastern spirituality and prayer, specializing in Cyrillic-Methodian subjects. The main research problem of the work is the answer to the question of whether the whole theological work of Cardinal Tomáš Špidlík can be understood as liturgical theology in the strict sense. In other words, to what extent was the liturgy a reference point for him in theological studies, and could it be said that it was around the liturgy that he synthesized theology. The first chapter is a sketch of Tomáš Špidlík's life in the main areas of theological research and his ideological and organizational commitment to research on Slavic identity, the study of Eastern Churches and the Christian dimension of culture. The second chapter presents a way of presenting the Mystery in the key to the historical salvation of God. The third chapter explores the essence of the liturgical celebration with all its dynamism. In this part is shown the "manifestation" of the liturgy, which has its trinitarian source in the Church's community. The fourth chapter presents the liturgy of the Christian life as an extension and implementation of the dynamism of liturgical celebration. The liturgy of life was presented in focus on Christian morality and spirituality.
Description
Wydział Teologii, Instytut Nauk teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
Keywords
teologia liturgiczna, liturgia, Tomáš Špidlík, duchowośc liturgiczna, teologia organiczna, liturgical theology, liturgy, liturgical spirituality, organic theology
Citation
ISBN
Creative Commons License