Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1259
Title: Teologia misteriów życia Jezusa w przepowiadaniu Wacława Depo, biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Studium homiletyczne
Other Titles: The theology of Jesus' life mysteries in the preaching of wacław Depo, a bishop of Zamość -Lubaczów diocese. Homiletical study
Authors: Borowski, Adrian
Keywords: misteria życia Jezusa; Wacław Depo; diecezja zamojsko-lubaczowska; Mysteries of Jesus life; Zamość-Lubaczów diocese
Issue Date: 30-Jun-2020
Abstract: Dysertacja doktorska porusza zagadnienie teologii misteriów życia Jezusa w przepowiadaniu homilijnym Wacław Depo. Materiałem źródłowym pracy jest 261 homilii wygłoszonych w latach 2003-2012. Ich analiza pozwoliła wyodrębnić trzy rozdziały dysertacji. Są nimi kolejno: obraz Boga i prawdziwego człowieka objawiony w życiu Jezusa; soteriologiczny wymiar misteriów życia Jezusa i ich przyswojenie w sakramentach Kościoła; życie Jezusa jako misteria rekapitulacji. Rozdziały zawierają analizę ilościową zapisaną w formie wykresów i tabel (aneks I) oraz analizę jakościową, którą stanowi ocena przepowiadania w świetle nauczania Kościoła oraz badań homiletycznych. W ankesie II umiweszczono wywiad, jaki autor przeprowadził z Wacławem Depo w roku 2020. Temat pracy jest aktualny, a zawarte w nim refleksje otwierają możliwość podjęcia kolejnych analiz naukowych.
The doctoral dissertation deals with theology of Jesus' life mysteries preached in homilies by Wacław Depo. The source material for the work is 261 homilies presented by the bishop in charge of the area Zamość-Lubaczów from 2006 to 2012. Their analysis allowed us to distinguish three chapters of the dissertation. Firstly, the image of God and a real man revealed in the life of Jesus. secondly, the soteriological dimension of Jesus' life mysteries and their assimilation in the sacraments of the Church. Thirdly, Jesus' life a recapitulation mystery. These chapters contain a quantitative analysis recorded in the form of chats and tables (Annex I) and a qualitative analysis, which is the assessment of preaching in the light of the Church teaching and homiletic research. annex II contains an interview conducted with Wacław Depo by the author in 2020. The thesis is still relevant and its conclusions open the door for further research.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1259
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowski_Adrian_Teologia_misteriow_zycia_Jezusa_w_przepowiadaniu_Waclawa_Depo.pdf2,27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.