Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1255
Title: Odnowa przygotowania narzeczonych do małżeństwa po adhortacji Amoris laetitia
Other Titles: Renewal of Preparation of Fiances for Marriage after the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia
Authors: Goleń, Jacek
Keywords: małżeństwo; marriage; duszpasterstwo rodzin; odnowa duszpasterstwa; przygotowanie do małżeństwa; family ministry; renewal of pastoral care; preparation for marriage
Issue Date: 2019
Citation: "Teologia Praktyczna", 2019, 20, s. 21-35
Abstract: Po ukazaniu się adhortacji apostolskiej Amoris laetitia rodzi się pytanie, jakiej odnowy wymaga przygotowanie narzeczonych do małżeństwa w Polsce. Analiza tekstu adhortacji pozwala wydobyć podstawy tejże odnowy, czyli dowartościowanie etapu wychowania w rodzinie oraz etapu pracy z parą narzeczonych, a także odpowiedni dobór treści formacyjnych, cele formacji, jej podmiot, oraz zadania tegoż procesu. Pośród kierunków odnowy przygotowania do małżeństwa papieski dokument wskazuje na ewangelizację oraz mistagogiczne przygotowanie narzeczonych oraz pomoc w poznawaniu się i uczeniu miłości do konkretnej osoby. Akcentuje także pomoc w pogłębieniu motywacji zawarcia małżeństwa oraz w rozpoznaniu niezgodności i sygnałów ostrzegawczych zagrożeń wzajemnej relacji. Adhortacja rzuca także jasne światło na kierunek pracy duszpasterskiej z parami żyjącymi „bez ślubu”. Z przedstawionych przesłanek w artykule zostały wyprowadzone wnioski, dotyczące form przygotowania narzeczonych.
After the emergence of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, the question arises as to the required renewal of the preparations of engaged couples for marriage in Poland. An analysis of the text of the exhortation allows us to extract the foundations of this renewal, ie appreciating the child-raising stage in the family and the stage of working with the engaged couples, as well as the appropriate selection of formative content, formation goals, its subject and the tasks of this process. Among the directions for the renewal of preparation for marriage, the papal document indicates the evangelization and mystagogical preparation of the engaged couple, helping the fiancés to get to know each other and to learn to love this particular person. It also emphasizes help in deepening the motivation to marry and in identifying incompatibilities and warning signs of the threats to mutual relations. The exhortation also sheds a bright light on the direction of pastoral work with couples living together "without marriage." From the presented premises in the article, conclusions have been derived regarding the forms of preparation of engaged couples.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1255
DOI: 10.14746/tp.2019.20.02
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golen_Jacek_Odnowa_przygotowania_narzeczonych_do_malzenstwa.pdf6,02 MBUnknownView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons