Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1225
Title: Image and Metaphor of the Sea in the Homilies on the Gospel of Saint Matthew by John Chrysostom
Other Titles: Obraz i metafora morza w Homiliach na Ewangelię według św. Mateusza Jana Chryzostoma
Authors: Szczur, Piotr
Keywords: John Chrysostom; sea; metaphor of sea; Homilies on the Gospel of Saint Matthew; Jan Chryzostom; morze; metafora morza; Homilie na Ewangelię według św. Mateusza
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 70 (2018), s. 527-544
Abstract: In this article analyzes all statements of John Chrysostom from the Homilies on the Gospel of Saint Matthew containing terms: pšlagoj and q£lassa, used by our author as a designation of the sea. This analysis allowed for the extraction of few groups of sea metaphors. Chrysostom points on the sea as one of the elements of the Universe (together with heaven and earth). He describes the sea as a dangerous and uncontrollable wild element, but still subjected to Christ. The image of the sea, which – because of its enormity – is beyond other elements of the Universe, is used by Golden Tongued to describe immensity and commonness. And the reference to sea threats (winds, sea currents, storms, shallows) inclines him to describe human life as a sailing across the rough sea.
W artykule przeanalizowano wszystkie wypowiedzi Jana Chryzostoma z Homilii na Ewangelię według św. Mateusza, w których pojawiają się terminy: pšlagoj and q£lassa używane przez naszego autora na określenie morza. Analiza ta pozwoliła wyodrębnić kilka grup metaforyki morza. Chryzostom wskazuje na morze jako jeden z elementów wszechświata (obok nieba i ziemi). Opisuje je jako niebezpieczny i nieokiełznany żywioł, który jednak poddany jest Chrystusowi.Obraz morza, przerastającego swym ogromem inne elementy wszechświata, służy też złotoustemu na określenie bezmiaru i powszechności, a nawiązanie do morskich zagrożeń (wiatry, prądy morskie, burze, mielizny) skłania go do określenia ludzkiego życia do żeglugi przez wzburzone morze.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1225
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3220
Appears in Collections:Vox Patrum, 2018, Vol. 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczur_Piotr_Image_And_Metaphor_Of_The_Sea_In_The_Homilies_On_The_Gospel_Of_Saint_Matthew_By_John_Chrysostom.pdf571,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons