Artykuły naukowe (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 476
 • Item
  Media mechanisms of generating emotions during the first wave of the Covid-19 pandemic. Interdisciplinary research report
  (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Walter de Gruyter (Sciendo), 2023) Sosnowska, Joanna; Duda, Aneta; Wójciszyn-Wasil, Aneta; Białek-Szwed, Olga; Szulich-Kałuża, Justyna; Gruchoła, Małgorzata; Sławek-Czochra, Małgorzata
  Aim. This report illustrates a research on the mediatization of emotions during the first wave of Covid-19 in an interdisciplinary approach. The mechanisms of emotions generation in media messages as well as the content and visual elements of functioning of the pandemic’s subject in culture or religion have been described. Material and methods. The research was carried out on multimodal media publications on the pandemic in global messages. Due to the interdisciplinary nature of the research (social sciences, humanities, social communication and media sciences), a set of research methods and techniques was used: content analysis, analysis of visual metaphors or workshop analysis of the media message. Results. The mediatization of emotions in various areas of social life was examined on the basis of media analysis of religious, consumer-economic, educational, cultural messages. A catalogue of mechanisms for the mediatization of emotions in media coverage was created. New symbols representing the SarsCov-2 pandemic were shown. Conclusions. The research shows that the mediatization of factors is a process of mediation not only in learning about and creating social reality, but also in controlling attention. During the first wave of the Covid-19 pandemic, this role was played by emotional media discourses and mechanisms of generating emotions in the media message. Cel pracy. Opracowanie zawiera raport z badań mediatyzacji emocji podczas pierwszej fali Covid-19 w ujęciu interdyscyplinarnym. Opisane zostały mechanizmy generowania emocji w przekazach medialnych (prasa, media audialne, telewizja) oraz elementy treściowe i wizualne funkcjonowania tematyki pandemii w kulturze czy religii. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na oryginalnym materiale badawczym: wielomodalnych publikacjach medialnych na temat pandemii w przekazach globalnych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter badań (nauki społeczne i humanistyczne oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach) zastosowano zestaw metod i technik badawczych, m.in.: analizę zawartości, analizę metafor wizualnych, analizę dzieła artystycznego czy analizę warsztatową przekazu medialnego. Wyniki. Zbadano mediatyzację emocji w różnych obszarach życia społecznego na podstawie analiz medialnych przekazów o tematyce religijnej, konsumpcyjno-ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej. Stworzono katalog mechanizmów mediatyzacji emocji w przekazie medialnym podczas pierwszej fali pandemii Covid-19, wykazując schematyzm działania mediów w obliczu pandemii na świecie. Ukazano nowe symbole reprezentujące pandemię SarsCov-2 w przestrzeni społecznej i kulturze, a także w wizualizacji medialnej. Wnioski. Badania wykazały, iż mediatyzacja emocji stanowi proces pośredniczenia mediów nie tylko w poznawaniu i kreowaniu rzeczywistości społecznej, ale także sterowaniu uwagą społeczną. W okresie pierwszej fali pandemii Covid-19 rolę tę pełniły emocjonalne dyskursy medialne i mechanizmy generowania emocji w przekazie medialnym.
 • Item
  Medialny obraz wojny w Ukrainie. Analiza wybranych polskich reportaży prasowych i radiowych (2022-2023)
  (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023) Białek-Szwed, Olga; Wójciszyn-Wasil, Aneta
  W artykule podjęto się analizy, na przykładzie wybranych polskich reportaży prasowych i radiowych, medialnego obrazu wojny w Ukrainie. Autorki w swoim artykule zawarły analizę materiałów dziennikarskich powstałych od 24 lutego 2022 roku. Do opracowania materiału zastosowano analizę treści, jako metodę badawczą, która najlepiej pomaga przy rekonstrukcji i opisie obrazów wojny. Analiza dostosowana jest do specyfiki konstrukcji tekstu prasowego i audialnego, a także wyjątkowo dobrze komponuje się z perspektywą warsztatową, która pozwala pełniej uchwycić techniki kompozycyjne twórców medialnych zajmujących się reportażami wojennymi. Analiza eksponuje ważną rolę reportaży prasowych i radiowych przybliżających polskiemu odbiorcy realia wojny w Ukrainie, pozwalających odczuwać skutki działań tego konfliktu zbrojnego w perspektywie osobistego doświadczenia mieszkańców Ukrainy. У статті аналізується медійний образ війни в Україні на прикладі вибраних репортажів польської преси та радіо. У своїй статті автори провели аналіз журналістських матеріалів, створених починаючи з 24 лютого 2022 року. Контент-аналіз використовувався для розробки матеріалу як методу дослідження, який найкраще допомагає відтворити та описати образи війни. Аналіз адаптований до специфічної структури прес- та аудіотекстів і надзвичайно добре вписується в перспективу семінару, що дозволяє більш повно зрозуміти композиційні прийоми творців медіа, котрі працюють із репортажами про війну. Аналіз підкреслює важливу роль прес- та радіорепортажів у наближенні реалій війни в Україні до польської аудиторії, дозволяючи їй відчути наслідки цього збройного конфлікту з перспективи особистого досвіду мешканців України. The article analyzes, on the example of selected Polish press and radio reports, the media image of the war in Ukraine. In their article, the authors included an analysis of journalistic materials created from February 24, 2022. To develop the material, content analysis was used as a research method that best helps in reconstructing and describing the images of war. The analysis is adapted to the specificity of the construction of press and audio texts, and also fits exceptionally well with the workshop perspective, which allows for a fuller grasp of the compositional techniques of media creators dealing with war reports. The analysis exposes the important role of press and radio reports bringing the Polish audience closer to the realities of the war in Ukraine, allowing them to feel the effects of the actions of this armed conflict from the perspective of the personal experience of the Ukrainian people.
 • Item
  Emotions in the Language of the Media
  (Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2023) Białek-Szwed, Olga; Wójciszyn-Wasil, Aneta
  The objective of this article is to present major aspects of linguistic studies of emotions. The studies rely on cognitive linguistics methodology, which encompasses both the spoken and written language, as well as non-verbal communication. Communicative aspects are of great importance, making it possible to observe the interaction between language and emotions. Emotionally-charged lexis and so-called “hate speech” are exemplary manifestations of linguistic emotional expressions. Contemporary studies of language used in the media concentrate on an analysis of means of linguistic expression, cognitive definitions and mechanisms which generate emotions. The results of this study can be applied to various types of the media, they can help the media reach their target audience and engage the audience in the presented message. Artykuł przedstawia najważniejsze aspekty badań emocji w obszarze języka. Za punkt wyjścia przyjęto ustalenia językoznawstwa kognitywnego, które uwzględniają zarówno język pisany, jak i mówiony, a w ostatnich pracach także szeroko rozumiany przekaz pozawerbalny. Istotny kontekst stanowi sytuacja komunikacyjna pozwalająca na obserwację języka i emocji w interakcji. Jako przykładowe przejawy ekspresji językowej wskazano nacechowaną emocjonalnie leksykę oraz tzw. mowę nienawiści. Współczesne badania nad językiem używanym w mediach koncentrują się na analizie środków ekspresji językowej, definicji poznawczych oraz mechanizmów generujących emocje. Wyniki tych badań mogą być zastosowane w różnego typu mediach, mogą pomóc w dotarciu do grupy docelowej i zaangażowaniu odbiorców w prezentowany przekaz.
 • Item
  Changes in the Religiosity of Secondary School Youth in Poland. A Sociological Analysis
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Adamczyk, Tomasz
  The results of sociological studies on the transformation of religiosity indicate the deeper changes that have been taking place in this sphere in recent years. Therefore, it is worth paying attention to the religious transformations of the youth, as they can be regarded as a kind of barometer foreshadowing future development trends. The article shows the religiosity of secondary school students in Puławy. The empirical material used for the sociological analyses was collected during surveys carried out in 1994, 2009, 2016 and 2021, in the same secondary schools in Puławy, using the same survey questionnaire entitled “Secondary school graduates and moral values.” This article attempts to answer the research question of what changes have taken place over nearly 30 years in the religiosity of the surveyed youth, what direction these changes are taking and what is the pace of these changes. The following indicators were chosen to outline the religiosity of secondary school students: religious and religious self-declarations, religious practises, religious commitment. Wyniki badań socjologicznych dotyczących przemian religijności wskazują na głębsze zmiany, jakie dokonują się w tej sferze w ostatnich latach. Warto więc zwrócić uwagę na przemiany religijne młodzieży, gdyż mogą być one traktowane jako swoistego rodzaju barometr zapowiadający przyszłe trendy rozwojowe. W artykule została ukazana religijność młodzieży maturalnej w Puławach. Materiał empiryczny wykorzystany do analiz socjologicznych został zebrany podczas badań ankietowych przeprowadzonych w latach 1994, 2009, 2016 oraz 2021, w tych samych puławskich szkołach ponadpodstawowych, za pomocą tego samego kwestionariusza ankiety pt. „Maturzyści a wartości moralne”. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania badawcze, jakie zmiany dokonały się na przestrzeni blisko 30 lat w religijności ankietowanej młodzieży, jaki przybierają one kierunek, a także jakie jest tempo tych przemian. Do nakreślenia religijności młodzieży maturalnej zostały wybrane następujące wskaźniki: autodeklaracje wyznaniowe i religijne, praktyki religijne, zaangażowanie religijne.
 • Item
  Manifestations of cancel culture in relation to the Roman Catholic Church in Poland. A case study of selected weekly opinion journals
  (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2023) Białek-Szwed, Olga; Pastwa, Rafał Jakub; Wójciszyn-Wasil, Aneta
  The aim of the article is to examine the media strategies of contesting the Roman Catholic Church in Poland on the example of three Polish opinion weeklies: "Polityka", "Newsweek" and "Tygodnik Powszechny". The period of our search was set at twelve months, starting from the outbreak of protests on October 22, 2020. On the basis of the media material analyzed above, three main strategies of contesting the Roman Catholic Church in the Polish opinion-forming press were identified: 1) exposing the negative aspects of the analyzed issues; 2) profiling of interlocutors and interviews; and 3) lexical and visual content modeling techniques. Celem artykułu jest zbadanie medialnych strategii kontestacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce na przykładzie trzech polskich tygodników opinii: „Polityki”, „Newsweeka” i „Tygodnika Powszechnego”. Okres naszych poszukiwań ustalono na dwanaście miesięcy, począwszy od wybuchu protestów 22 października 2020 roku. Na podstawie analizowanego powyżej materiału medialnego zidentyfikowano trzy główne strategie kontestacji Kościoła rzymskokatolickiego w polskiej prasie opiniotwórczej: 1) eksponowanie negatywnych aspektów analizowanej problematyki; 2) profilowanie rozmówców i wywiadów; oraz 3) leksykalne i wizualne techniki modelowania treści.