Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1188
Title: Metafizyka przyszłości. Teologia działania Boga według Johna Haughta
Other Titles: Metaphysics of the future. John Haught's theology of divine action
Authors: Duszek, Kamil Edward
Keywords: działanie Boga; przyszłość; metafizyka; nauka i wiara; John Haught; divine action; future; metaphysics; science and faith; John Haught
Issue Date: 16-Jun-2020
Abstract: Głównym celem pracy była odpowiedź na pytanie: jak działa Bóg? Materiał źródłowy stanowiły zaś dzieła katolickiego teologa - Johna Haughta. "działanie Boga" jest terminem technicznym, odnoszącym się do relacji Bóg-świat. Na początku przedstawiony został współczesny kontekst zagadnienia. Wprowadziło to zarazem do oryginalnej koncepcji Haughta. Amerykański teolog uważa, że aby prawidłowo opisać działanie Boga, potrzebna jest perspektywa, którą nazywa "metafizyką przyszłości". W szerokim sensie termin ten oznacza ogólną antycypacyjną wizję rzeczywistości. Za jej czołowe hasło można uznać słowa : esse est advenire. W wąskim rozumieniu metafizyka przyszłości może być uznana za zbiór szczegółowych twierdzeń orzekających o naturze bytu i działaniu Boga. W drugim rozdziale pracy została dokonana ich rekonstrukcja. Za istotne uznano następujące tezy: 1. Bóg jako Absolutna Przyszłość; przychodzenie Boga; 3. zasada narratywna. Trzeci rozdział przedstawił konfrontację antycypacyjnej wizji Haughta z objawionym obrazem Boga. Analiza wykazała biblijną i dogmatyczną adekwatność omawianej propozycji. Ostatni rozdział zaprezentował zaś kenotyczny model działania Boga, opracowany dzięki wąsko rozumianej metafizyce przyszłości. Tym samym został zrealizowany główny cel pracy.
The main aim of the dissertation was to answer the question: how does God work? The work of Catholic theologian - John Haught - was the source material. "Divine action" is a technical term, refering to the relationship between God and the world. In the begainning, I presented the contemporary context of this issue. I also introduced to Haught's orginal concept. The American theologian believes that the correct description of divine action needs a perspective called a " metaphysics of the future". In a broad sense, this term means a general anticipatory vision of reality. The most important thesis of this vision is: esse est advenire. In a narrow sense, the metaphysics of the future is a set of detailed statements that adjudicate the nature of being and the action of God. The second chapter of the work reconstructs this concept. I considered the following theses as relevant: 1. God as the Absolute Future; 2. the coming of God; 3. the narrative principle. The third chapter presented the confrontaation of Haught's anticipatory vision with the revealed image of God. The analysis emphasized the biblical and dogmatic adequacy of this proposal. The last chapter presented a kenotic model of God's action, according to the metaphysics of the future in a narrow sense. Therefore the main aim of the work was realized.
Description: Wydział Teologii; Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1188
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duszek_Kamil_Metafizyka_przyszlosci_teologia_dzialania_boga_wedlug_johna_haughta.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons