Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1148
Title: Wiara i życie. Teologiczno-egzystencjalna interpretacja doświadczenia religijnego w dziele Karola Wojtyła
Other Titles: Faith and life. Theological and existential interpretation of religious experience in the work of Karol Wojtyła
Authors: Bondzio, Tomasz
Keywords: doświdczenie religijne; wiara; życie; Karol Wojtyła
Issue Date: 5-May-2020
Abstract: Głównym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: czym dla Karola Wojtyły jest doświadczenie religijne? W pierwszej kolejności został przedstawiony rys biograficzny Karola Wojtyły w oparciu o historyczny proces doświadczanych wydarzeń życiowych. Dziejowa retrospektywa pozwoliła na odkrycie komponentów (sztuki i poezji), jako swego rodzaju atelier doświdczenia religijnego. Wyodrębnienie kategorii doświadczenia mistycznego okazało się niezbędne dla ujęcia całości poprawnego rozumienia doświadczenia "żyjącego". Rozdział drugi został poświęcony chrakterystyce doświadczenia od strony filozofii Karola Wojtyły. W obszarze zainteresowań naukowych ten aspekt zdawał się najbardziej absorbować przyszłego Papieża. Przeanalizowanie i zidentyfikowanie wymiarów experience pozwoliło na właściwe uchwycenie osobowej "jedności" doświadczenia. Celem ostatniego rozdziału jest próba wyeksponowania trzeciego horyzontu interpretacyjnego - doświadczenia "faktyczności". W tym ujęciu autor posłużył się odniesieniem do zależności między podmiotowym a przedmiotowym aktem wiary osobowej. Zestawienie poszczególnych elementów treściowych pozwoliło wyklarować wymiar egzystencjalno-relacyjny. Na podstawie zebranych rezultatów można było dokonać interpretacji modus experiendi w dziele Karola Wojtyły
The main aim of the work is to try to answer the question: what is a religious experience for Karol Wojtyła? First of all, the biographical outline of Karol Wojtyła is presented based on the historical process of experienced life events,. The historical retrospective allowed us to discover the components (art and poetry) as a kind kind of atelier of religious experience. Separation of the category of mystical experience turned out to be essential in order to capture the whole correct understanding of the "Living" experience. The second chapter was devoted to the characteristics of experience from the philosophy of Karol Wojtyła. In the area of scientific interest, this aspect seemed to absorb the future Pope the most. The analysis and identification of the dimensions of the experience allowed for a proper grasp of the personal "unity of the experience. The aim of the last chapter was to try to expose the third interpretative horizon - the experience of "reality". In this approach, the autor used a reference to the relationship between the subjective and the subjective act of personal faith. The juxtaposition if individual content elements allowed to clarify the existential-relational dimension. based on the colleted results, one could interpret the modus experience in the work by Karol Wojtyła.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1148
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondzio_Tomasz_Wiara_i_zycie_teologiczno_egzystencjalna_interpretacja_dosw.pdf2,46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.