Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1037
Title: „Zaburzenia interfejsu przyjemności”. Performatywność współczesnej wypowiedzi artystycznej na przykładzie grupy "Rozdzielczość Chleba”
Other Titles: "Disorders of the pleasure interface."Performativity of contemporary artistic statement on the example of the group "Rozdzielczość Chleba"
Authors: Jędrek, Grzegorz
Keywords: literatura elektroniczna; nowe media; sztuka nowych mediów; poezja cybernetyczna,; humanistyka cyfrowa; electronic literature; new media; new media art; cybernetic poetry; digital humanities
Issue Date: 18-Apr-2019
Abstract: Celem rozprawy jest zbadanie współczesnych wypowiedzi artystycznych w aspekcie performatywnym na przykładzie grupy Rozdzielczość Chleba. Literatura elektroniczna uznana zostaje za dziedzinę sztuki nowych mediów, w której centrum zainteresowań znajduje się język naturalny. Utwory poezji cybernetycznej definiuje się nie jako teksty, ale jako akty komunikacji. Postulowane jest przejście od interpretacji tekstu do interpretacji działań. Paradygmat tekstocentryczny zastępowany jest paradygmatami komunikacyjnym i performatywnym. ANT, remediacja i antyśrodowisko stanowią trzy teoretyczne punkty odniesienia. Autor proponuje wprowadzenie komplementarnych wobec siebie, kompilowalnych, performatywnych, zwrotnych operatorów: rekapitulacji i reinterpretacji. Omówione jest przejście Rozdzielczości Chleba od tradycyjnej literatury do językowej sztuki multimedialnej, generatywnej i opartej na interfejsach. Kolektyw artystyczny ujęty zostaje w kontekście zmian w obrębie literatury (zwrot polityczny, manifesty, zmiany pokoleniowe) jak i zmian technologicznych. Zmiana nośnika jest przy tym dla autora zmianą całego systemu literackiego. Opisane są też transformacyjne działania kolektywu, uwrażliwiające na szereg zmian kulturowo-technologicznych w obrębie: instytucji i tradycji literackich, zagadnień związku technologii i władzy, stosunków społecznych i języka modyfikowanego przez nowe media.
The dissertation aims to examine contemporary artistic statements in a performative aspect on the example of the group Rozdzielczość Chleba. Electronic literature is recognized as a field of new media art that focuses on natural language. Cybernetic poetry works are not defined as texts, but as acts of communication. The transition from text interpretation to interpretation of actions is postulated. The text-centric paradigm is replaced by communication and performative paradigms. ANT, remediation, and anti-environment are three theoretical points of reference. The author proposes the introduction of complementary, compileable, performative, reflexive operators: recapitulation and reinterpretation. The transition of Rozdzielczość Chleba from traditional literature to multimedia, generative and interface-based art, is discussed. The artistic collective is included in the context of changes in the literature (political turn, manifestos, generational changes) as well as technological changes. The change of medium is for the author a change of the entire literary system. The collective's transformative activities are also described, sensitizing to some cultural and technological changes within: institutions and literary traditions, the relationship between technology and power, social relations and the language modified by new media.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1037
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrek_Grzegorz_Zaburzenia_interfejsu_przyjemnosci.pdfrozprawa doktorska1,65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.