Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1020
Title: Znaki czasu dla katechezy w Polsce
Other Titles: The Signs of Time for the Catechesis in Poland
Authors: Paweł, Mąkosa
Keywords: znaki czasu; katecheza; edukacja religijna; przemiany kulturowe; signs of time; catechesis; religious education; culture changes
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 35 (2019), s. 459-476
Abstract: Rozeznawanie znaków czasu i wypracowywanie na nie odpowiedzi jest podstawowym warunkiem skutecznej działalności katechetycznej Kościoła adresowanej szczególnie do ludzi młodych. Z tego względu podjęcie refleksji naukowej nad tym zagadnieniem wydaje się nie tylko zasadne, ale wręcz konieczne. Na początku niniejszego artykułu przeprowadza się analizę znaczenia terminu „znaki czasu”. Następnie wskazuje i scharakteryzuje te znaki czasu, które wydają się współcześnie najbardziej istotne dla szeroko pojętej katechezy. Zwieńczeniem refleksji jest z kolei próba wypracowania odpowiedzi na przedstawione problemy.
Recognizing the signs of the times and responding to them is the basic challenge for maintaining the effectiveness of the Church’s catechetical activity, especially that addressed to young people. Therefore, making a scientific reflection on this issue seems not only justified, but even compulsory. At the beginning of this article, the meaning and implications of the phrase “signs of the times” is analyzed. Then these signs of the times, at least those which seem most important today with regard to the broadly understood catechesis, are identified and characterized. The conclusion of the reflection represents some attempt to formulate and develop effective answers to the presented problems.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1020
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1936
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 35: Dlaczego przez czas do wieczności?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makosa_Pawel_Znaki_czasu_dla_katechezy_w_Polsce.pdf107,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons