Artykuły naukowe (WT)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 843
 • Item
  Inwestycja w patriotyzm
  (Najwyższa Izba Kontroli, 2008) Derdziuk, Andrzej
 • Item
  Bezrobocie jako wyzwanie dla podmiotów życia społeczno-gospodarczego
  (Najwyższa Izba Kontroli, 2006) Derdziuk, Andrzej; Zadroga, Adam
 • Item
  Dobro wspólne
  (Najwyższa Izba Kontroli, 2002) Derdziuk, Andrzej
 • Item
  Mniej kontroli, więcej odpowiedzialności
  (Najwyższa Izba Kontroli, 2004) Derdziuk, Andrzej
 • Item
  Brat Kalikst Kłoczko OFMCap w publikacjach papierowych i mediach elektronicznych
  (Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce, 2021) Derdziuk, Andrzej
  Artykuł przedstawia fenomen popularności brata zakonnego Kaliksta Mariana Kłoczki (1930–2013), prostego kapucyńskiego stolarza z lubelskiej Poczekajki, który zapisał się głęboko w świadomości wiernych i jest obecny w mediach katolickich. Autor tekstu omówił publikacje w czasopismach i książki na temat brata Kaliksta oraz doniesienia zamieszczane w Internecie. Obok tego zostały zaprezentowane filmy emitowane w telewizji i słuchowiska radiowe poświęcone postaci kapucyńskiego kandydata na ołtarze. Szerokie zainteresowanie mediów bratem Kalikstem jest z jednej strony powodowane skuteczną promocją postaci świątobliwego współbrata przez zakon kapucynów, z drugiej zaś jest świadectwem jego duchowego oddziaływania przez niezwykłą dobroć i osiągniętą świętość potwierdzaną przez Boga łaskami i cudami uzyskiwanymi za wstawiennictwem skromnego skrobidechy. The article presents the phenomenon of popularity of the religious brother Callixtus Marian Kłoczko (1930–2013), a simple Capuchin carpenter from Lublin, who was deeply engraved in the minds of the faithful and is present in the Catholic media. The author of the text discussed publications in magazines and books about brother Callixtus and reports posted on the Internet. In addition, films broadcast on television and radio plays devoted to the figure of the Capuchin candidate for the altars were presented. The wide media interest in brother Callixtus is, on the one hand, caused by the effective promotion of the figure of a saintly confrere by the Capuchin Order, and on the other hand, it is a testimony to his spiritual influence through extraordinary goodness and achieved holiness confirmed by God with graces and miracles obtained through the intercession of a modest carpenter.