Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1002
Title: Czas w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu: dzień pierwszy (Rdz 1,3-5)
Other Titles: Time in the Priestly Creation Account: The First Day (Gen. 1:3-5)
Authors: Napora, Krzysztof
Keywords: kapłańskie opowiadanie o stworzeniu; czas; dzień; wieczór; poranek; Rdz 1,1–2,4a; Rdz 1,3-5; Priestly Creation Narrative; time; day; evening; morning; Gen. 1:1–2:4a; Gen. 1:3-5
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 35 (2019), s. 13-37
Abstract: W artykule autor porusza zagadnienie temporalnego wymiaru stworzonego świata w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu (Rdz 1,1–2,4a). Swoją uwagę koncentruje przede wszystkim na pierwszym dniu stworzenia (Rdz 1,3-5). Stworzenie światła, oddzielenie go od ciemności, wreszcie nazwanie światła dniem, a ciemności nocą wydaje się uruchamiać kosmiczny zegar i tworzyć zręby struktury czasowej stworzonego świata. Jednym z elementów tej struktury wydaje się być sekwencja wieczór – poranek, która może określać granice poszczególnych dni i czasów. Zagadnienie to wydaje się nabierać szczególnego znaczenia w kontekście obrzędów religijnych, zwłaszcza szabatu.
In this article the author addresses the issue of the temporal dimension of the created world as found in the Priestly Creation Narrative (Gen. 1:1–2:4a). He focuses particularly on the first day of the creation process (Gen. 1:3-5) where God creates light, separates it from darkness, and calls the light Day and the darkness Night. This seems to set a cosmic clock in motion, thus laying the foundation for the temporal structure of the cosmos. An important element of this structure seems to be a sequence of evening/morning which defines the limits of the individual days and periods. This issue seems to be of particular importance for religious observances, e.g. for Sabbath.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1002
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.4724
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 35: Dlaczego przez czas do wieczności?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Napora_Krzysztof_Czas_w_kaplanskim_opowiadaniu_o_stworzeniu_dzien_pierwszy_(Rdz_1,3-5).pdf218,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons