Verbum Vitae, 2022, T. 40, Nr 1: Ludzka seksualność – jej istota i celowość

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Być kobietą i być mężczyzną, czy być człowiekiem po Edenie? Rdz 3,16-19 raz jeszcze przemyślane
  (Wydawnictwo KUL, 2022) Lemański, Janusz Adam
  Rdz 3, (14-)16-19 w tradycyjnej interpretacji rozumiane jest jako opis wyroku za złamanie Bożego zakazu. Wypowiedzi zawarte w tych wierszach najczęściej rozumiane są więc jako kara nałożona na węża (w. 14-15), kobietę (w. 16) i mężczyznę (ww. 17-19). W artykule podjęta jest jednak i analizowana sugestia, aby wypowiedzi te interpretować najpierw wyłącznie jako etiologię rzeczywistości społecznej aktualnej w czasach autor biblijnego, a potem także jako opis sytuacji dotyczący całej ludzkości (w obu wypadkach kobiet i mężczyzn), a nie samej kobiety (cierpienie z powodu licznych ciąż), czy samego tylko mężczyzny (ciężka praca na roli i śmierć).
 • Item
  “Snake”, “Life” or “Mother of All Living”? The Meaning of the Name חַוּהָ (Eve) and Its Role in Gen 3 The Meaning of the Name חַוָּה (Eve) and its Role in Gen 3.
  (Wydawnictwo KUL, 2022) Napora, Krzysztof
  In Gen 3:20, the redactor of the Book of Genesis reports for the second time the scene of naming the woman created by God from Adam’s rib (cf. Gen 2:21-23). The name אשׁה (woman) used by Adam in Gen 2:23 obviously relates—at least phonetically—to the noun אישׁ (man). In this way, the editor expresses the idea of a certain relationship between man and woman. The existence of a similar, simple connection between the name חַוָּה (Eve) and the title אם כל־חי (the mother of all living) is far less obvious and this conundrum has been noticed by translators and exegetes for at least 2000 years. An echo of these difficulties seems to be perceptible in the text of the Septuagint, in the writings of Philo and Josephus, in the Targums, as well as in the writings of some ancient Christian writers. This article represents one further attempt to present the panorama of modern hypotheses concerning Eve’s name and the role this naming play in Gen 3.
 • Item
  Martha the Hostess and Mary the Listener. A Dialogue with two Feminist Interpretations of Luke 10:38-42
  (Wydawnictwo KUL, 2022) Crimella, Matteo
  This article examines the pericope of Lk 10:38-42 through the lens of gender. It presents the specific contributions of E. Schüssler Fiorenza and also M. Perroni, both of whom have interpreted the passage according to a feminist approach. The former has developed some hermeneutical criteria while the latter has insisted on female discipleship, claiming that, for Luke, the women are believers but not missionaries. The present article turns critically on the essential points of the two commentators, showing that a careful philological and contextual analysis does not allow the episode to be read as a representation of ministry in the Church. Instead, Mary’s behaviour of placing herself at the Lord’s feet appears alienating, an action which is both surprising and contrary to the social canons. The episode lays stress on precisely this difference, showing that the two poles are not "service" and "listening" but rather "distracting preoccupations" versus a "disciple’s attitude". The behaviour of the two sisters thus functions as a mirror by which the reader is invited to discern different attitudes towards Jesus.
 • Item
  Płeć ludzka a tajemnica wcielenia Syna Bożego według św. Augustyna
  (Wydawnictwo KUL, 2022) Jaśkiewicz, Sylwester
  Celem artykułu jest ukazanie spojrzenia św. Augustyna na płeć ludzką (sexus), obecnego w jego nauczaniu na temat wcielenia Syna Bożego. Z uwagi na znaczną rozpiętość zagadnienia artykuł koncentruje się na najbardziej reprezentatywnym komentarzu Augustyna do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju: De Genesi ad litteram libri duodecim. Dzieło to jest cennym świadectwem nauczania o boskim pochodzeniu płci. „Człowiek” (homo) w dostępnej Augustynowi wersji łacińskiej Rdz 1,26–27 to zarówno „mężczyzna” (mas, masculus), jak i „kobieta” (femina, mulier). Kobieta różni się od mężczyzny fizjonomią i cechami biologicznymi, inne różnice wynikają z uwarunkowań życia społecznego, jednak co do godności bycia stworzoną na obraz Boży kobieta jest równa mężczyźnie. Tak jak w Chrystusie objawia się pełna godność płci męskiej, tak w Matce Chrystusa objawia się pełna godność płci kobiecej. Zdaniem Augustyna Chrystus, choć mógł z żebra czy z jakiegoś innego członka ciała Maryi stworzyć własne ciało, a więc pokazać w swoim ciele, iż po raz wtóry potrafiłby zdziałać to, co się stało przez cud stworzenia, to jednak przez wcielenie unaocznił, że w czystym ciele matki, tym samym jej płci kobiecej, nie ma nic zawstydzającego. Kobiety zmartwychwstaną w swoich ciałach kobiecych, w których uwydatni się ich piękno otrzymane w momencie stworzenia.
 • Item
  O oblubieńczym i rodzicielskim sensie ludzkiego ciała
  (Wydawnictwo KUL, 2022) Kupczak, Jarosław
  Charakterystyczny dla współczesnej kultury dualizm antropologiczny, który rozdziela człowieka na dwie różne sfery: materialną i duchową, uniemożliwia rozmowę na fundamentalne dla współczesności tematy, dotyczące ciała, płci, seksualności. W swojej filozoficznej i teologicznej antropologii Jan Paweł II zmierzył się z tym błędem, tworząc pojęcie sensu ciała, oblubieńczego i rodzicielskiego. Artykuł jest próbą zastosowania tego pojęcia, kluczowego dla tzw. „teologii ciała” Jana Pawła II, do krytycznej refleksji na temat rozszerzonego rozumienia ojcostwa i macierzyństwa, zrywającego więź pomiędzy biologicznym pochodzeniem dziecka i emocjonalną, realną więzią z rodzicami.