Znaczenie wąwozów leśnych Lublina w migracji zwierząt

Abstract
Lublin jest miastem o specyficznej rzeźbie terenu wyrażającej się w znacznej ilości wąwozów i suchych dolin. Wąwozy, podobnie jak doliny rzeczne, mogą mieć znaczenie w przemieszczaniu się dzikich gatunków zwierząt. Niestety liczne wąwozy na terenie Lublina są przekształcone w sposób tak znaczący, że nie mają one prawie żadnego znaczenia przyrodniczego, a co za tym idzie nie są przydatne dla bytowania i migracji zwierząt. Celem niniejszej pracy jest ukazanie przekształceń w krajobrazie, które wpłynęły na funkcjonowanie przyrodnicze wąwozów leśnych Lublina. Ponadto starano się ukazać jakie zmiany w strukturze wąwozów wpłynęły na możliwość wykorzystania ich przez zwierzęta jako korytarzy migracyjnych.
Lublin is a city with a specific relief, which manifests itself in a significant amount of ravines and dry valleys. These ravines, similarly to river valleys, often impact the migration of various species of wild animals. Unfortunately, numerous ravines in the Lublin area are transformed to such a significant extent, that they present hardly any natural significance, and, in consequence, are of no value to animal life or migration. The goal of this work is to present landscape transformations, that have influenced natural functioning of forest ravines in Lublin. Another purpose of this paper is to specify which alterations of the structure of ravines influenced their availability for being used by animals as migration corridors.
Description
Keywords
wąwozy leśne, migracja zwierząt, wartość przyrodnicza, przekształcenia krajobrazu, wpływ infrastruktury drogowej na faunę
Citation
Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia, red. E. Trzaskowska, Lublin 2014, s. 97-107
ISBN
978-83-62132-53-9