Poczuć czy zrozumieć bluesa? O duchowości, emocjonalności bluesa i jego społeczno-kulturowej funkcji

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Abstract
Muzyka bluesowa ściśle związana jest z emocjonalnością. Nie bez powodu ukuto powiedzenie: „czuć bluesa”. Od etymologii słowa, po historię powstania tego gatunku znajdujemy potwierdzenie tego związku. Blues koncentruje się na trudnościach życiowych, wprowadza odbiorcę w świat uczuć, czarnego cierpienia i radości. Dokonania współczesnych badaczy Black Studies podkreślają: by móc odpowiednio zanalizować muzykę bluesową, trzeba „poczuć ducha”, to znaczy, interpretator musi wczuć się w moc czarnej muzyki, reagując zarówno na jej rytm, jak i na wiarę w doświadczenie, które ona potwierdza. Czy zatem emocjonalna płaszczyzna bluesa wyklucza warunek rozumienia go w szerszym kontekście? A może wręcz przeciwnie – by w pełni poczuć bluesa, najpierw należy poznać jego historię i znaczenie? Celami artykułu są wskazanie współzależności aspektów kognitywnego i metafizycznego muzyki bluesowej oraz wyjaśnienie, dlaczego wykonawcy i słuchacze muzyki bluesowej spoza afroamerykańskiego kręgu kulturowego powinni poznać historię, tropy i funkcje bluesa. Blues music is closely related to emotionality. There is a reason the saying “feel the blues” was coined. From the etymology of the word to the history of the origin of the genre, we find confirmation of this connection. Blues focuses on the difficulties of life and introduces the listener to the world of feelings, specifically black suffering and joy. Contemporary Black studies scholars emphasize in order to adequately analyze blues music, one must “feel the spirit,” that is, the interpreter must get into the power of Black music, reacting both to its rhythm and to the belief in the experience it confirms. Does the emotional nature of the blues, then, negate the condition of understanding it in a broader context? Or, on the contrary, in order to fully feel the blues, should one first know its history and meaning? In this paper, I will point out this interdependence of cognitive and metaphysical aspects and explain why non-African American performers and listeners of blues music should learn about the history, tropes, and functions of the blues.
Description
Keywords
muzyka bluesowa, muzyka afroamerykańska, Afroamerykanie, Black Studies, gospel, muzyka popularna, blues, African American music, African Americans, spirituals, work songs, popular music
Citation
"Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura", 2024, T. 16, nr 1, s. 47-56
ISBN