The Left and the Church in Greece: The ambiguity of political and religious domain relationships

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
The occupation of government power by a leftist party in Greece (in January 2015) has formed a new political landscape and given rise to new political expectations after a long period of administration by the so-called system parties. The left-wing party, SYRIZA, was voted by Greek citizens as a new political force that could bring new policies, as it had the ambition to solve the country’s economic problems, bring social justice and tackle the severe humanitarian crisis caused by the recent long economic crisis. Regarding the religious field, the fixed aim of leftist parties was the separation between the State and the Church, which would lead to the full independence of the State from any religious or ecclesiastical influence, as well as the seizure of church assets by the State, the obligation for the clergy’s payroll to be covered by the Church, and similar demands regarding many other issues that shape the relationship between the State and the Church in Greece. This paper investigates especially the relationship between SYRIZA and the Church of Greece during the one-year period of the left-wing government, through the official discourse and political practices of the governing leftist party. For this purpose, the left-wing government’s political practices and stance towards the “religious issue,” as they are expressed by the party’s official press medium, the Avgi newspaper, are analyzed. Dojście do władzy w Grecji przez lewicową partię w styczniu 2015 r. odmieniło scenę polityczną i po długim okresie rządów tzw. partii systemowych stworzyło podstawy dla nowych oczekiwań politycznych. Lewicowa partia SYRIZA została wybrana przez greckich obywateli jako nowa siła polityczna, która zapoczątkuje nową politykę, jako że do jej ambicji należało rozwiązanie problemów ekonomicznych kraju, przywrócenie sprawiedliwości społecznej i przeciwstawienie się głębokiemu kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu długotrwałym kryzysem ekonomicznym. Jeśli chodzi o kwestie religijne, stałym celem partii lewicowych była seperacja między Państwem i Kościołem, co miało prowadzić do pełnej niezależności Państwa od wpływów religijnych i kościelnych, jak również upaństwowienie majątku kościelnego, przeniesienie ciężaru wynagrodzenia duchownych na Kościół oraz wiele podobnych postulatów w kwestiach, które wpływają na kształt relacji między Państwem i Kościołem w Grecji. Niniejszy artykuł odnosi się w szczególności do relacji między SYRIZĄ i Prawosławnym Kościołem Grecji w czasie pierwszego roku rządów lewicowych, przedstawiając omówienie oficjalnego dyskursu i politycznej praktyki rządzącej partii. Dla przedstawienia tych kwestii analizie poddano publikacje ukazujące się na łamach gazety Avgi będącej oficjalnym medium SYRIZY.
Description
Keywords
Church, the Left, Greece, politics, religion, religious freedom, freedom of conscience and religion, religious organization, Law on Religion, churches, State-Church relations, Lewica, Kościół, Grecja, polityka, religia, wolność religijna, wolność sumienia i religii, kościoły i związki wyznaniowe, prawo wyznaniowe, związek wyznaniowy, państwo wyznaniowe, relacje państwo-kościół
Citation
"Studia z Prawa Wyznaniowego" 20 (2017), s. 103-134
ISBN