Standardy przebiegu oceny funkcjonalnej oraz planowania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego

Abstract
Description
Keywords
ocena funkcjonalna, functional assessment, niepełnosprawność, disability, specjalne potrzeby edukacyjne, special educational needs, niesłyszący i słabosłyszący, deaf and hard of hearing, dysfunkcja wzroku, vision impairment, autyzm, autism, zaburzenia mowy i języka, speech and language impairment, niepełnosprawność intelektualna, intellectual disability, specyficzne trudności w uczeniu się, specific learning disorder
Citation
ISBN