Inspiracje Jeana Vaniera dla budowania rodziny jako wspólnoty

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
Abstract
Jean Vanier jest znany jako wybitny myśliciel oraz założyciel wspólnot „Arki”. W swoich pismach od lat kreśli założenia tworzenia prawdziwie wspierających i rozwojowych wspólnot życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich asystentów i przyjaciół. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie pismami tego autora także w kontekście możliwości ich wykorzystania w wychowaniu i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcieliby nauczyć się jak tworzyć różnego rodzaju wspólnoty: rodzinne, przyjacielski, zawodowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia myśli Jeana Vaniera w kontekście możliwości jej wykorzystania w procesie budowania rodziny jako wspólnoty osób. Wiele z formułowanych przez niego zasad może stać się punktem wyjścia dla programów i strategii przygotowujących rodziców i ich dzieci do tworzenia prawdziwie wspierających się wspólnot rodzinnych.
Jean Vanier is known as an outstanding thinker and the founder of the community “L’Arche”. In his writings for many years he has been sketching foundations and principles of creating truly supportive and developing communities of people with intellectual disabilities, their assistants and friends. In recent years a growing interest in his writings can be observed in the context of their use in education of children, young people and adults who want to learn how to create different types of communities: family, friendship, professional communities. The purpose of this article is to present the importance of Jean Vanier’s thought in the context of the possibility of its use in the process of building the family as a community of people. Many of the principles formulated by him can be a starting point for programs and strategies preparing parents and their children to built truly supportive family communities.
Description
Keywords
niepełnosprawność, rodzina, wspólnota, Jean Vanier
Citation
Roczniki Teologiczne, 2015, T. 62, z. 10, s. 19-31
ISBN