Promocja demokracji a bezpieczeństwo europejskie: skuteczność i dylematy polityki wschodniej Unii Europejskiej w XXI w.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-09-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Abstract
Głównym celem artykułu jest teoretyczna i empiryczna analiza wpływu Unii Europejskiej na proces demokratyzacji w państwach Europy Wschodniej. W swojej polityce zagranicznej Unia Europejska, uważana za mocarstwo normatywne, ma strategiczny interes w stabilizacji państw sąsiednich poprzez eksport wartości demokratycznych w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Twierdzi się jednak, że zdolność Unii Europejskiej do wywierania wpływu na świat zewnętrzny jest ograniczona. Skuteczność polityki warunkowości UE związana jest głównie z postrzeganymi korzyściami przez państwa trzecie - w przypadku państw Europy Wschodniej oferta członkostwa, jako główna zachęta, nie jest jeszcze brana pod uwagę. Nie bez znaczenia jest też brak wspólnego stanowiska UE wobec Rosji, dla której europejski eksport wartości demokratycznych do państw obszaru poradzieckiego jest wyzwaniem dla jej pozycji na arenie międzynarodowej. Rywalizację europejsko-rosyjską na obszarze poradzieckim można zatem opisać, posługując się realistyczną teorią stosunków międzynarodowych. Artykuł kończy się rekomendacjami dla Unii Europejskiej.
The main aim of the article is a theoretical and empirical analysis of the impact of the European Union on the democratization process in the countries of Eastern Europe. In its foreign policy the European Union, regarded as a normative power, has a strategic interest in stabilizing neighbouring countries through the export of democratic values in order to ensure its own security. It is claimed, however, that the European Union’s ability to influence the outside world is limited. The effectiveness of the EU’s conditionality policy is mainly related to the perceived benefits by third countries – in case of Eastern European countries a membership offer as the main incentive is not yet taken into account. Of great importance there is also a lack of common EU position towards Russia, which regards a European export of democratic values to countries of the post-Soviet area as a challenge to its position on the international arena. A European-Russian rivalry on the post-Soviet area can be then described using realist theory of international relations. The article ends with recommendations for the European Union.
Description
Keywords
Unia Europejska, potęga normatywna, promocja demokracji, realizm, Rosja, European Union, a normative power, democracy promotion, realism, Russia
Citation
„Politeja”, 2016, Vol. 41, nr 2, s. 161-180.
ISBN