Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/987
Title: Biblijny symbol piekła w egzystencjalnym ujęciu Paula Tillicha
Other Titles: The Biblical Symbol of Hell in Paul Tillich’s Existential Perspective
Authors: Lorek, Piotr
Keywords: egzystencjalizm; piekło; wieczna śmierć; życie pozagrobowe; Paul Tillich; apokatastaza; wyobcowanie; esencjalizacja; existientalism; hell; eternal death; afterlife; Paul Tillich; apocatastasis; estrangement; essentialization
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 36 (2019), s. 315-331
Abstract: Artykuł stanowi przyczynek do rekonstrukcji poglądu Paula Tillicha odnośnie do symbolu piekła. Podejmuje analizę kwestii zmartwychwstania ciała, ciągłości świadomości jednostki, pośmiertnego dualizmu losów jednostek i wreszcie samej koncepcji piekła w jej doczesnym i ostatecznym, jeśli chodzi o doświadczenie jednostki, ujęciu. Tillich poprzez wprowadzenie negacji nieciągłości i ciągłości między tym, co ostateczne a tym, co doczesne, deliteralizuje poszczególne pojęcia eschatologiczne i ukazuje ich symboliczną wartość, rozświetlającą egzystencjalną sytuację jednostki w jej skończoności i wyobcowaniu, także w przekraczalnej doczesność rzeczywistości.
The article contributes to the reconstruction of Paul Tillich’s view of the symbol of hell. It analyzes such issues as the resurrection of the body, the continuity of an individual’s awareness, the postmortem dualism of individuals’ fate as well as the conception of hell in its temporal and ultimate, as far as the experience of an individual is concerned, dimension. By introducing the negation of both discontinuity and continuity between the ultimate and the temporal, Tillich deliteralizes particular eschatological notions and shows their symbolic value, which elucidates the existential situation of an individual in his or her finitude and estrangement, as well as in surpassing temporality reality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/987
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1943
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 36: Kara wieczna - czym jest?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lorek_Piotr_Biblijny_symbol_piekla_w_egzystencjalnym_ujeciu_Paula_Tillicha.pdf107,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons