Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/949
Title: Statut i regulamin Bractwa św. Anny w Warszawie z 1946 r.
Other Titles: The Statute And Regulations Of St Anne Brotherhood In Warsaw In 1946
Authors: Krucki, Łukasz
Keywords: bractwa kościelne; statuty i regulaminy brackie; katolicyzm; August Hlond; bractwo św. Anny; inteligencja katolicka; duszpasterstwo akademickie; church brotherhoods; statutes and regulations of brotherhoods; Catholicism; August Hlond; St Anne Brotherhood; the Catholic intelligentsia; academic chaplaincy
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 111, s. 147-160
Abstract: Prymas August Hlond obejmując w 1946 roku archidiecezję warszawską, złączoną na mocy unii personalnej z archidiecezją gnieźnieńską, pragnął odnowić życie religijnie i moralnie wiernych (głównie studentów i ludzi związanych ze środowiskiem akademickim), którzy zamieszkiwali zniszczoną działaniami wojennymi stolicę. W tym celu postanowił wskrzesić bractwo św. Anny, posiadające tradycję sięgającą XVI wieku, i nadać mu status prawny odpowiadający aktualnemu prawu kościelnemu. Na przedstawiony mu projekt ustaw, datowany na 8 grudnia 1946 roku, osobiście naniósł poprawki. Dzięki temu bractwo św. Anny uzyskało oparcie prawne, a jednocześnie pozyskało protektora w osobie prymasa Polski. Sprawiło to, że mogło się ono rozwijać wśród społeczności akademickiej i inteligenckiej stolicy, a konstytutywne cele – krzewić ideę katolicyzmu w społeczeństwie oraz tworzyć odpowiednie środowisko dla odnowy moralności chrześcijańskiej, zdeprawowanej przez okupacyjną rzeczywistość. Nie były to jednak zadania łatwe, zważywszy na powojenną rzeczywistość rodzącego się w Polsce komunistycznego państwa.
Taking over the Archdiocese of Warsaw, joined with the Archdiocese of Gniezno by a personal union, in 1946, Primate August Hlond desired to renew religious and moral life of its faithful (primarily students and people connected with the academic environment) who lived in the war-damaged capital. To achieve this aim he restored St Anne Brotherhood with its tradition dating back to the 16th century and granted it the legal status corresponding with the current church law. He personally made amendments in the bill of 8 December 1946. Work on the bill lasted several months, until 30 September 1947. Thanks to that, St Anne Brotherhood had a legal basis and the support of the Primate of Poland. As a result, it could function among academic and intellectual circles of the capital; it could also propagate Catholicism and form the proper environment for the revival of Christian morality in society depraved by the occupation reality. These tasks were not easy ones, especially when taking account of the post-war reality of the communist state in Poland.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/949
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6286
ISSN: 0518-3766
2545-3491 (eISSN)
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krucki_Lukasz_Statut_i_regulamin_Bractwa_sw._Anny_w_Warszawie_z_1946_r._.pdf291,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons