Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/906
Title: Ślady Orygenesowej egzegezy w "De monastica exercitatione" Nila z Ancyry
Other Titles: Traces of Origen’s Exegesis in Nilus of Ancyra’s „De monastica exercitatione”
Authors: Nieścior, Leon
Keywords: Nil z Ancyry; Orygenes; De monastica exercitatione; monastycyzm; egzegeza patrystyczna; Nilus of Ancyra; Origen; monasticism; patristic exegesis
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 407-422
Abstract: W swoim głównym piśmie na temat monastycznej ascezy De monastica exercitatione Nil z Ancyry (zm. ok. 430) stosuje wiele przenośnych wyjaśnień Biblii, zwłaszcza Starego Testamentu. Niektóre z nich zdają się nosić ślady wpływu Orygenesa. Wpływ aleksandryjczyka, bezpośredni lub pośredni, odnajdujemy w aluzjach Nila z Ancyry do Rdz 3,15; Sdz 15,4; 1Sm 14,13; Ps 137,9; Lm 4,5; Za 11,17. O ile Orygenes stosuje alegorię w tych przypadkach na gruncie doktrynalnym i ascetycznym, to Nil z Ancyry zawęża swoją duchową interpretację na ogół do tematyki ascetycznej. W niektórych miejscach spotykają się ze sobą elementy alegorii i typologii zorientowanej chrystocentrycznie.
In his main work on monastic asceticism, De monastica exercitatione, Nilus of Ancyra (died around 430) uses many metaphorical explanations of the Bible, especially of the Old Testament. Some of them seem to have traces of Origen’s influence. We find the Alexandrian’s influence, direct or indirect, in the Nilus of Ancyra’s allusions to: Gen. 3:15; Judg. 15:4; 1 Sam. 14:13; Ps. 137:9; Lam. 4:5; Zech. 11:17. If Origen in these cases uses allegorics on doctrinal and ascetical grounds, the Nilus of Ancyra narrows it down to the ascetic subject. In some places there are together elements of christocentric-oriented allegories and typologies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/906
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4527
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niescior_Leon_Slady_Orygenesowej_egzegezy_w_De_monastica_exercitatione_Nila_z_Ancyry.pdf449,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons