Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/885
Title: Idea compassio fraterna w parenetycznej instrukcji Dhuody z Septymanii († ok. 843)
Other Titles: The idea compassio fraterna in Paraenetic Instruction of Dhuoda from Septimania († c. 843)
Authors: Chudzikowska-Wołoszyn, Małgorzata
Keywords: Dhuda z Septymanii; speculum laicalis; fraternitas; braterstwo; piśmiennictwo karolińskie; karolińskie zwierciadła świeckie; Dhuoda of Septimania; Carolingian lay mirrors; speculum laicalis; fraternity; Carolingian literature
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 87-114
Abstract: Niniejszy artykuł podejmuje temat związany z proklamowaną przez karolińską uczoną, Dhuodę z Septymanii, ideą compassio fraterna, która odnosiła się do zdolności braterskiego współczucia i współcierpienia, rodziła także tak istotną dla chrześcijan duchową więź. Autorka przybliża definicję miłości braterskiej, którą Dhuoda rozważała na płaszczyźnie biologicznej i duchowej. Określiła ona także przynależne jej wartości moralne i płynące z niej wzajemne zobowiązania. W artykule przedstawione zostały źródła, którymi inspirowała się uczona karolińska kreśląc przed małoletnim synem swoje zwierciadłowe wyobrażenie modelowego chrześcijańskiego braterstwa. Podstawę analiz stanowi jedyne napisane przez markizę Septymanii dzieło – Liber manualis, czyli Podręcznik.
The present article is about an idea of compassio fraterna which was proclaim by Carolingian scientist Dhuoda from Septimania and was related to ability of brotherly compassion and co-suffering and it was given a birth to a such important thing as a Christian soul bond as well. The author is trying to bring closer the definition of brotherly love which Dhuoda considered on a biological and spiritual level and she defined a belonging to it moral values and flowing from them reciprocal obligations consequent as well. There are pictured a sources which were inspiration for Carolingian scientist who for her juvenile son created her own crystal concept of model-based Christian brotherhood. A base to analisys is a Liber manualis (Handbook) - the only composition written by marchioness Septimania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/885
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4468
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chudzikowska-Woloszyn_Malgorzata_Idea_compassio_fraterna_w_parenetycznej_instrukcji_Dhuody_z_Septymanii_(†ok. 843).pdf535,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons