Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/871
Title: Legal Determinants For Animal Slaughtering With Particular Focus On Ritual Slaughter Under Polish And Estonian Legislation
Authors: Spasowska-Czarny, Hanna
Keywords: animal rights; ritual slaughter; stunning; slaughter; prawa zwierząt; ubój rytualny; ogłuszanie; uśmiercanie
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Review of European and Comparative Law" 2019, T. 36, nr 1, s. 57-81.
Abstract: Tzw. ubój rytualny należy do podstawowych zasad religijnych wyznawców judaizmu oraz islamu. Istotnym wymiarem wolności religijnej jest swoboda wypełniania aktów modlitewnych i kultycznych w wymiarze prywatnym i publicznym. A więc, jest to także składanie ofiar i pozyskiwanie mięsa zgodnie z tradycją, co w przypadku wyznawców judaizmu (szchita) i islamu (halal) wiąże się z praktyką uboju rytualnego. W państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania. Na jego podstawie zwierzęta mają być uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu, zgodnie z metodami i szczegółowymi wymogami związanymi ze stosowaniem tych metod określonych w załączniku nr 1. Analiza przepisów prawa międzynarodowego wskazuje, że choć prawo międzynarodowe zezwala na swobodne praktykowanie kultu religijnego i związanych z nim obrzędów, to ustawodawca krajowy samodzielnie i indywidualnie reguluje treść tego prawa przy uwzględnieniu panujących w danym państwie obyczajów, zasad i wartości, a także ustawodawstwa mającego na celu ochronę zwierząt.
The so-called ritual slaughter is one of the basic religious rules for adherents of Judaism and Islam. An important dimension of religious freedom is the freedom to perform acts of prayer and worship privately and publicly as well. Therefore, this also includes offering sacrifices and acquiring meat in accordance with tradition, which, in the case of adherents of Judaism and Islam, entails the practice of ritual slaughter. In European Union Member States, Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at killing has been effective since 1 January 2013. Under this regulation, animals are to be killed only after prior stunning, in accordance with the methods and detailed requirements related to the use of these methods as set out in Annex 1. The analysis of international law provisions indicates that although international law allows free practice of religious worship and related rites, the national legislature individually regulates the content of this legislation, taking into account the customary rules,,principles and values applicable in a given country, as well as the legislation aimed at the protection of animals.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/871
DOI: https://doi.org/10.31743/recl.4781
ISSN: 2545-384X (eISSN)
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2019, Vol. 36, No 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spasowska-Czarny_Hanna_Legal_Determinants_For_Animal_Slaughtering_With_The_Particular_Focus_On_Ritual_Slaughter_Under_The_Polish.pdf104,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons