Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/679
Title: Instytucjonalne aspekty budowania stabilności finansowej w Polsce
Other Titles: Institutional aspects of building financial stability in Poland
Authors: Żukowska, Helena
Skibińska-Fabrowska, Ilona
Keywords: system finansowy; stabilność finansowa; sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce; financial system; financial stability; financial security network in Poland
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie aktualnego kształtu sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Punktem odniesienia, a zarazem tłem prowadzonych rozważań będą rozwiązania przyjęte na poziomie Unii Europejskiej. Monografia składa się z wprowadzenia, 7 rozdziałów, podsumowania i bibliografii. Rozdział pierwszy zawiera krytyczny przegląd definicji oraz wyznaczników stabilności i niestabilności systemu finansowego. W kolejnym rozdziale zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące konstrukcji sieci bezpieczeństwa finansowego jako kluczowego mechanizmu zapewniania stabilności finansowej. Wskazano także na konkretne instytucje tworzące sieć bezpieczeństwa finansowego w strefie euro oraz w Polsce. W kolejnych pięciu rozdziałach zostały zaprezentowane poszczególne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce, przez pryzmat ich celów i zadań oraz instrumentów oddziaływania na stabilność finansową. W rozdziale trzecim został przedstawiony organ nadzoru makroostrożnościowego w Polsce - Komitet Stabilności Finansowej. W rozdziale czwartym została przybliżona rola i zadania Ministerstwa Finansów w kontekście budowania stabilności finansowej. Rozdział piąty zawiera rozważania na temat znaczenia Narodowego Banku Polskiego jako wiodącej instytucji, czuwającej nad zapewnianiem stabilności systemu bankowego. W rozdziale szóstym została omówiona rola Komisji Nadzoru Finansowego jako instytucji sprawującej nadzór mikroostrożnościowy nad podmiotami rynku finansowego. Rozdział siódmy zawiera analizę funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jako instytucji gwarantowania depozytów bankowych i podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzanie procesu resolution (restrukturyzacji problemowych banków).
The purpose of this monograph is to present current shape of the financial security network in Poland. The reference point and, at the same time, the background to the deliberations under consideration will be solutions adopted at the level of the European Union. The monograph consists of an introduction, 7 chapters, a summary and a bibliography. The first chapter contains critical overview of the definitions and determinants of both stability and instability of the financial system. In the next chapter theoretical issues concerning the construction of the financial security network as a key mechanism for ensuring financial stability are presented. Specific institutions forming financial security network in the European Union and Poland are also indicated. In next five chapters, individual institutions of the financial safety network in Poland are presented, through the prism of their goals and tasks as well as instruments of impact on financial stability. Third chapter presents the macro-prudential supervision authority in Poland - the Financial Stability Committee. Fourth chapter presents the role and tasks of the Ministry of Finance in the context of building financial stability. Fifth chapter contains reflections on the significance of the National Bank of Poland as the leading institution supervising the stability of the banking system. Sixth chapter discusses the role of the Polish Financial Supervision Authority as an institution supervising micro-prudential supervision of financial market entities. Seventh chapter contains the analysis of Bank Guarantee Fund functioning, as the bank deposit guarantee institution and the entity responsible for carrying out the resolution process (restructuring of problem banks).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/679
ISBN: 978-83-8061-633-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zukowska_Skibinska-Fabrowska_Instytucjonalne_aspekty_budowania_stabilnosci_finansowej_w_Polsce_pdfKsiążka2,61 MBAdobe PDFView/Open
Zukowska_Skibinska-Fabrowska_Instytucjonalne_aspekty_budowania_stabilnosci_finansowej_w_Polsce_jpgOkładka56,17 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons