Kwestia dyskryminacji ze względu na zróżnicowanie społeczne i majątkowe ziemiaństwa lubelskiego w okresie międzywojennym

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo UMCS
Abstract
Pojęcie „ziemiaństwo” w literaturze naukowej występuje zazwyczaj w dwóch kate­goriach: społeczno-kulturowej lub ekonomicznej. W sensie ekonomicznym ujmowane jest ono w dwóch aspektach, ukazujących ziemian jako warstwę czy środowisko spo­łeczne lub jako klasę, w której eksponowane są stosunki własności. Uwzględniając kry­terium kulturowe, należy stwierdzić, że ziemiaństwo było warstwą, która zaznaczyła swoją obecność w wielu dziedzinach życia społecznego, w szczególności wspierając rozwój życia kulturalnego. Stopniowo zasięg warstwy ziemiańskiej poszerzano o inne zbiorowości, np. administratorów czy rządców, a wynikało to głównie z zachwiania materialnych podstaw większości rodzin ziemiańskich na skutek utraty majątków, a więc z przyczyn finansowych. Ziemianie wobec trudności materialnych godzili się na małżeństwa z bogatymi osobami pochodzącymi z innego stanu, zwłaszcza mieszczań­skiego lub z bogatej burżuazji. Na podstawie dostępnych źródeł należy jednak pod­kreślić, iż rodziny ziemiańskie, poza nielicznymi wyjątkami, raczej nie utrzymywały ścisłych kontaktów z osobami wywodzącymi się spoza omawianej warstwy.
Description
Keywords
dyskryminacja, ziemiaństwo lubelskie, warstwa społeczna
Citation
Dyskryminacja. Przyczyny - przejawy - sposoby zapobiegania, red. M. Lesińska-Staszczuk J. Wasil, Lublin 2016, s. 133-147
ISBN
978-83-7784-896-8