Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4875
Title: Duchowość wybranych kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha
Authors: Jędrzejski, Michał
Keywords: Jan Sebastian Bach; kantaty kościelne; duchowość; Johann Sebastian Bach; Church cantatas; spirituality
Issue Date: 20-Dec-2022
Publisher: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae"
Citation: "Częstochowskie Studia Teologiczne", 2022, T. 49, s. 39-57.
Abstract: Twórczość kantatowa Jana Sebastiana Bacha jest przedmiotem badań zarówno muzykologów, jak i teologów. Celem artykułu jest poszukiwanie wymiaru duchowego wybranych kantat kościelnych lipskiego kantora. Na początku zostały podane podstawowe informacje na temat kantaty jako gatunku wokalno-instrumentalnego oraz historii rozwoju twórczości kantatowej Bacha. Następnie analizie poddane zostały kantaty kościelne pt. „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir” (BWV 131), „Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182), „Wo gehest du hin?” (BWV 166), „Was willst du dich betrüben” (BWV 107), Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust” (BWV 170). Głównym przedmiotem badania w oparciu o tekst niemiecki i polski oraz elementy dzieła muzycznego była treść objawienia Bożego zawarta w kompozycjach. Ważnym punktem odniesienia była idea barokowej retoryki muzycznej. W rezultacie przeprowadzonego badania stwierdzono obecność wymiaru duchowego kantat oraz ich użyteczność w przekazywaniu i przyjmowaniu treści objawienia Bożego, a także kształtowaniu życia wewnętrznego.
The cantatas of Johann Sebastian Bach are the subject of research by both musicologists and theologians. The aim of the article is to search for the spiritual dimension of selected Church cantatas of the Leipzig cantor. At the beginning, basic information was provided about the cantata as a vocal- instrumental genre and the history of the development of Bach’s cantata. Then, the following Church cantatas were presented: „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ (BWV 131), „Himmelskönig, sei willkommen“ (BWV 182), „Wo gehest du hin?“ (BWV 166), „Was willst du dich betrüben“ (BWV 107), „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ (BWV 170). The main subject of the study based on the German and Polish texts and elements of a musical work was the content of God’s revelation contained in the compositions. An important point of reference was the idea of the baroque musical rhetoric. As a result of the research carried out, it was found the presence of the spiritual dimension of the cantatas and their usefulness in transmitting and receiving the content of God’s revelation, as well as shaping the inner life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4875
DOI: 10.53120/czst.2022.39-57
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Jędrzejski, Duchowość wybranych kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha.pdf635,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons