Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4749
Title: Zbawcze pośrednictwo Chrystusa w myśli Paula Tillicha
Other Titles: Christ’s Redemptive Mediation in the Thought of Paul Tillich
Authors: Walczak, Marcin
Keywords: Paul Tillich; chrystologia; pośrednictwo; soteriologia; Jezus historyczny; Christology; mediation; soteriology; historical Jesus
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Teologiczne", 2022, Vol. 69, z. 2, s. 95-123
Abstract: Zagadnienie zbawczego pośrednictwa Chrystusa jest jednym z kluczowych dla teologii dogmatycznej. Jednym z myślicieli, który w czasach współczesnych przedstawił oryginalną koncepcję soteriologiczną, był Paul Tillich. Niniejszy artykuł przedstawia jego teorię. W pierwszym kroku ukazane zostają poglądy Tillicha na kwestię Jezusa historycznego. Następnie przedstawiona jest właściwa koncepcja zbawienia jako zwycięstwa nad warunkami egzystencji. Wreszcie omówiono zagadnienie pośrednictwa zbawczego w wydarzeniach paschalnych. Zaprezentowane analizy prowadzą do wniosku, że nie da się oddzielić chrystologii od soteriologii, a także nie da się uprawiać teologii bez operowania kategorią pośrednictwa.
The question of the redemptive mediation of Christ is one of the key issues in dogmatic theology. One of the thinkers who presented the original concept of soteriology in modern times was Paul Tillich. This article presents his theory. In the first step, Tillich’s views on the question of historical Jesus will be presented. Then the concept of salvation as a victory over the conditions of existence will be analyzed. Finally, the issue of redemptive mediation in paschal events will be discussed. The conducted analyzes lead to the conclusion that it is impossible to separate Christology from soteriology, and it is also impossible to build theology without using the category of mediation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4749
DOI: 10.18290/rt22692.6
ISSN: 2353-7272
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)
Roczniki Teologiczne, 2022, Vol. 69, z. 2 Dogmatyka

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walczak_Zbawcze_posrednictwo.pdfMarcin_Walczak_Zbawcze_posrednictwo_Chrystusa_w_mysli_Paula_Tillicha267,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons