Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4679
Title: Wspólnota rodzinna a współczesne wyzwania związane z przygotowaniem młodego pokolenia do właściwego rozumienia wartości pracy ludzkiej
Other Titles: Family Community and Contemporary Challenges Associated with Preparing the Young Generation to Properly Understand the Value of Human Work
Authors: Łobacz, Małgorzata
Keywords: wspólnota rodzinna; praca ludzka; wychowanie do pracy; rozwój osobowy; family community; human work; educating for work; personal development
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Pedagogiczne", 2022, Vol. 14(50), nr 1, s. 87-100
Abstract: Wspólnota rodzinna stanowi podstawowe środowisko życia ludzkiego. To w rodzinie człowiek po raz pierwszy poznaje wartość pracy ludzkiej, doświadcza jej obserwując ludzi pracy czy wykonując różne czynności. Praca ludzka stanowi ważny składnik systemu aksjo-normatywnego społeczeństwa. Zaspokaja ona potrzeby konsumpcyjne człowieka, umożliwia realizację siebie w kontakcie ze światem zewnętrznym i z innymi ludźmi, pozwala też na podejmowanie zadań życiowych. Sprawia, że człowiek czuje się potrzebny, a jego życie ma sens. W niniejszym artykule została ukazana rola wspólnoty rodzinnej w przygotowaniu młodych pokoleń do właściwego rozumienia wartości pracy. Z jednej strony rodzina powinna ukazywać istotę pracy, jej sens, z drugiej zaś uczyć uczciwego i rzetelnego stosunku do niej, ale także uwrażliwiać na budowanie mądrych relacji międzyosobowych w środowisku pracy (bez niezdrowej rywalizacji, konkurencyjności, wyzysku) i wreszcie zobowiązana jest do uświadamiania, że „praca jest dla człowieka”, dlatego nie on ma jej służyć i w niej się zatracać, ale wykonywać ją w sposób wolny i rozumny, na miarę osoby ludzkiej.
Family community is the basic environment of human life. It is in the family that a person learns the value of human work for the first time, experiences it by observing working people or performing various activities. Human work is an important component of the axionormative system of society. It satisfies the needs of human consumption, enables one to realise oneself in contact with the outside world and with other people, and also allows one to undertake life tasks. It makes a person feel that they are needed and that their life makes sense. The present article will show the role of family community in preparing young generations to properly understand the value of work. On the one hand, family should demonstrate the essence of work, its meaning, and on the other, it should teach an honest and reliable attitude towards it, but also sensitise young people to building wise interpersonal relationships in the work environment (without unhealthy rivalry, competitiveness, exploitation), and finally, it is obliged to raise awareness that “work is for man”; therefore, people are not to serve it and lose themselves in it, but to do it in a free and rational manner that befits a human person.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4679
DOI: 10.18290/rped22141.6
ISSN: 2080-850X
Appears in Collections:"Roczniki Pedagogiczne", 2022, Vol. 14(50), nr 1
Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lobacz_Wspolnota.pdfMalgorzata_Lobacz_Wspolnota_rodzinna_a_wspolczesne_wyzwania_zwiazane_z_przygotowaniem_mlodego_pokolenia_do_wlasciwego_rozumienia_wartosci_pracy_ludzkiej147,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons