Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4665
Title: Człowiek – dziecko – osoba fizyczna. Pojęcia ugruntowane w prawie cywilnym czy wymagające redefiniowania?
Other Titles: Human – Child – Natural Person. Concepts Established in Civil Law or Needing Redefinition?
Authors: Biały, Aneta
Kaczka, Paweł
Keywords: istota ludzka; śmierć człowieka; osoba zmarła; nasciturus; dziecko; human being; human; deceased person; child
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Nauk Prawnych", 2022, Vol. 32, nr 3, s. 7-25
Abstract: W którym momencie możemy mówić o początku osoby fizycznej – czy to rzeczywiście moment narodzin i co oznacza koniec istnienia osoby – czy też należy uznać, że jest to moment śmierci? W prezentowanym artykule autorzy odpowiadają na te dwa pytania, co wymagało poddania analizie pojęć, takich jak: człowiek, dziecko, nasciturus, a wreszcie także osoba fizyczna zdefiniowana w polskim prawie cywilnym. Z drugiej strony, z uwagi na fakt, że pojęcie osoby fizycznej nie funkcjonuje wyłącznie w obszarze prawa prywatnego, autorzy odwołują się również w niezbędnym zakresie m.in. do prawa karnego i konstytucyjnego, co jest zamierzonym działaniem mającym na celu ukazanie oddziaływania na inne obszary prawa i jednocześnie uwypuklenie doniosłości poruszanej problematyki. Należy jednak zaznaczyć, że podstawowym analizowanym zakresem jest jednak prawo prywatne. Z oczywistych względów w opracowaniu pojęcia te były analizowane nie tylko z perspektywy prawnej, ale także medycznej i aksjologicznej. Nie sposób odpowiedzieć na postawione pytania bez odniesienia do nauk biologicznych czy poglądów filozoficznych, ponieważ omawiana kwestia nie dotyczy tylko obszaru nauk prawnych, ale ze względu na swoje znaczenie praktyczne obejmuje szeroki obszar badawczy. Jedynie tytułem przykładu – nie da się określić momentu śmierci człowieka bez odniesienia do osiągnięć medycyny w tym zakresie. Dodatkowo autorzy dokonali próby odpowiedzi na pytanie, czy art. 8 § 1 k.c. pozwala na jednoznaczny wniosek, że skoro każda osoba ma zdolność prawną od chwili urodzenia, to moment ten należy utożsamiać z uzyskaniem statusu osoby fizycznej.
At what point can we speak of the origins of a natural person – is this really the moment of birth and what does the end of the person’s existence mean – or should it be justified that this is the moment of death? Authors try to answer for two questions, which will require focusing attention on the definition of a human, child and finally also a natural person defined in Polish civil law. On the other hand, due to the fact that the concept of a natural person does not function only in the area of private law, the authors will also refer to the necessary extent to, inter alia, criminal and constitutional law, which is the intended action of the authors. It should be noted, however, that the basic scope analyzed is, however, private law.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4665
DOI: 10.18290/rnp22323.1
ISSN: 1507-7896
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)
Roczniki Nauk Prawnych, 2022, Vol. 32, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bialy_Kaczka_Czlowiek.pdfAneta_Bialy_Pawel_Kaczka_Czlowiek_dziecko_osoba_fizyczna256,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons