Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4646
Title: Wykluczenie transportowe i systemowe sposoby jego przezwyciężania
Other Titles: Transport-Related Exclusion in Local Communities and Systemic Ways to Overcome It
Authors: Hoff, Waldemar
Izdebski, Jan
Keywords: mobilność; wykluczenie; transport; społeczność lokalna; gospodarka rozproszona; mobility; exclusion; transportation; local community; dispersed economy
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Nauk Prawnych", 2022, Vol. 32, nr 1, s. 23-40
Abstract: Przedmiotem artykułu jest zidentyfikowanie przypadków wykluczenia społecznego związanego z transportem zbiorowym w społecznościach lokalnych oraz poszukiwanie rozwiązań w tym zakresie uwzględniających koncepcje krajowe i zagraniczne. Mieszkańcy społeczności lokalnych mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. W ramach tego uczestnictwa podstawowe znaczenie mają dostęp do dóbr i usług, w tym w szczególności środków transportu. Opracowanie analizuje potrzebę zapewnienia lokalnego organu regulacyjnego w celu nadzorowania i koordynowania starań o równy dostęp do transportu. Bada również już istniejące rozwiązania regulacyjne na poziomie lokalnym. W ramach analizowanej problematyki należy rozważyć uwolnienie przedsiębiorczego potencjału dotychczas ograniczonego przez ustawodawcę przekonanego, że jedynym rozwiązaniem jest wspieranie tradycyjnych form transportu w oparciu o ustalone trasy i rozkłady jazdy oraz pomoc publiczną. Bez uszczerbku dla takich form organizacyjnych, potrzebne jest bardziej zindywidualizowane podejście, osiągalne w nowym modelu gospodarki rozproszonej, powszechnie znanej jako gospodarka współdzielona. Polityka transportowa powinna być również bardziej otwarta na nowe technologie mające zastosowanie w transporcie.
This article aims to identify the instances of transport-related social exclusion in local communities and seeks solutions, to include domestic and foreign concepts. It claims that the inhabitants of local communities have the right to inclusion and explores the ways of achieving it. It considers the need to provide a local regulatory body created by local governments to oversee and coordinate the efforts to grant an equal access to transportation. It also explores the already existing regulatory features at the local level. It is recommended to free the entrepreneurial potential so far restricted by lawmakers convinced that the only solution is to support traditional forms of transportation based established routs and timetables as well as public aid. Without prejudice to such organizational forms, more individualized approached is needed, achievable within the new model of dispersed economy, more commonly known as shared economy. The transportation policy also needs to be more open to new technologies applicable in transportation such as drones and autonomous vehicles.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4646
DOI: 10.18290/rnp22321.2
ISSN: 1507-7896
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)
Roczniki Nauk Prawnych, 2022, Vol. 32, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoff_Izdebski_Transposrt-Related_Exclusion.pdfHoff_Izdebski_Wykluczenie_transportowe_i_systemowe_sposoby_jego_przezwyciezania246,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons