Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/462
Tytuł: Zapisywanie symultaniczne - adekwatna forma wspierania edukacji, pracy oraz udziału w życiu społecznym i kulturalnym osób niesłyszących i słabosłyszących
Autorzy: Domagała-Zyśk, Ewa
Słowa kluczowe: niesłyszący; słabosłyszący; zapisywanie symultaniczne; respeaking; stenotypia
Data wydania: 2017
Źródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2017, T. 36, z. 2, s. 105-114
Abstrakt: Artykuł przedstawia usługę zapisywania symultanicznego jako adekwatną formę wsparcia edukacji, pracy zawodowej oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym osób niesłyszących i słabosłyszących. Taki rodzaj pomocy znany jest w Europie Zachodniej od lat 80. XX wieku, jednak wciąż trwają dyskusje nad możliwym zakresem jej stosowania i finansowania, a także jak najbardziej efektywnymi metodami precyzyjnego zapisu mowy. W artykule omówiono różne typy zapisywania symultanicznego, przedstawiono zasady tworzenia zapisu symultanicznego oraz wskazano na zalety i trudności stosowania tej usługi.
This article presents speech-to-text reporting as an adequate form of support for education, work and full participation in social and cultural life of the deaf and hard of hearing. This form of support is known in Western Europe since the 80s of the twentieth century. However, there are a lot of discussions nowadays as for its scope and financing as well as the most effective forms of precise speech recording. The article discusses different types of speech-to-text reporting, shows the rules for creating the recordings and points out the advantages and difficulties of using this service.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/462
DOI: 10.17951/lrp. 2017.36.2.105
ISSN: 0137-6136
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Domagala_Zysk_Ewa_Zapisywanie_symultaniczne_jako_forma_wsparcia_edukacji_osob_nieslyszacych_i_slaboslyszacych.pdf601,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.