Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/460
Tytuł: Notatki jako forma wsparcia edukacji studentów i uczniów niesłyszących i słabosłyszących
Autorzy: Domagała-Zyśk, Ewa
Słowa kluczowe: niesłyszący; deaf; edukacja uniwersytecka; university education; hard of hearing; słabosłyszący; notetaking; support
Data wydania: 2017
Źródło: Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2017, T. 23, nr 11, s. 53-66
Abstrakt: Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie specyficznej formy wsparcia edukacji uczniów i studentów z dysfunkcją słuchu, jaką jest przygotowywanie specjalistycznych notatek z lekcji i wykładów. Notatki takie umożliwiają dostęp do informacji przekazywanych na zajęciach, służą pogłębieniu i utrwaleniu nabywanej wiedzy. Mogą przyjmować formę notatek ręcznych lub postać elektroniczną, ale zawsze powinny mieć charakter specjalistyczny i być przygotowywane specjalnie dla ich użytkownika. W artykule zawarto zasady przygotowywania takich notatek, omówiono rolę skryby (osoby przygotowującej notatkę), zasady współpracy między skrybą, nauczycielem a uczniem/studentem oraz podano przykład dobrej praktyki - przygotowywanie notatek z wykorzystaniem programu OneNote.
The purpose of this paper is to present specific forms of support for the education of pupils and students with impaired hearing, which is to prepare special notes of the lessons and lectures. Such notes allow full access to information, enable a student to deepen and consolidate knowledge. They can take the form of handwritten or electronic notes but anytime should be specialized and prepared specifically for the deaf or hard of hearing user. The article includes rules for preparation of such notes, discusses the role of a scribe (notetaker), the principles of co-operation between the notetaker, the teacher and the pupil/student and gives an example of good practice - preparing notes using OneNote computer program.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/460
ISSN: 2084-7734
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Domagala-Zysk_Notatki_jako_forma_wsparcia_edukacji_studentow_i_uczniow_nieslyszacych_i_slaboslyszacych.pdf400,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.