Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4596
Title: 7 grzechów głównych komitetów wyborczych popełnianych w obszarze nieodpłatnych audycji wyborczych w publicznym radiu
Other Titles: 7 cardinal sins of election committees committed in the area of free-of-charge election broadcasts on public radio
Authors: Łukasik-Turecka, Agnieszka
Keywords: audytywna reklama wyborcza; nieodpłatne audycje wyborcze; radio; radio publiczne; auditory election advertising; free election broadcasts; radio; public radio
Issue Date: 2015
Publisher: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Citation: Od marketingu samorządowego do prezydenckiego…, red. A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski, M. Molendowska, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2015, s. 167-176
Abstract: Poruszając problematykę wykorzystania radia w kontekście emisji na jego falach reklam wyborczych, zazwyczaj podkreślamy słabość tego nośnika reklam. Nie dzieje się to bez przyczyny: słuchanie radia niejako w tle innych czynności, odbiór treści ograniczony jedynie do zmysłu słuchu, wysoka fragmentacja rynku i duże rozproszenie odbiorców to najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy przywoływane w literaturze przedmiotu. Wady nośnika automatycznie przekładają się na wady emitowanych reklam, które są trudne do wychwycenia i słabo zapadają w pamięć. Stan ten powoduje, że radiowa reklama wyborcza nie cieszy się dużym zainteresowaniem w sztabach komitetów wyborczych bez względu na rodzaj kampanii i to bynajmniej nie ze względu na koszty produkcji czy emisji, które, w porównaniu chociażby z kosztami reklamy telewizyjnej, są niskie. W ostatniej fazie kampanii tj. na 15 dni przed jej końcem na antenie radia publicznego i jego regionalnych rozgłośni częściej usłyszeć można radiową reklamę wyborczą za sprawą emisji nieodpłatnych audycji wyborczych. Komitety wyborcze, które złożą odpowiednie wnioski o przydział czasu antenowego w danej rozgłośni, nie ponoszą kosztów emisji ani realizacji nagrań, chyba że materiał do emisji zdecydują się przygotować poza rozgłośnią. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych błędów-grzechów, które popełniają komitety wyborcze w obszarze nieodpłatnych audycji wyborczych w publicznym radiu.
When addressing the issue of the use of radio in the context of broadcasting election advertising on its airwaves, we usually emphasise the weakness of this advertising medium. This is not without reason: listening to the radio as if in the background of other activities, reception of content limited to the sense of hearing only, high market fragmentation and high audience dispersion are the most common reasons for this state of affairs cited in the literature on the subject. The disadvantages of the medium automatically translate into disadvantages of the advertisements broadcast, which are difficult to pick up and poorly memorable. As a result, radio electoral advertising is not very popular in the headquarters of electoral committees, regardless of the type of campaign, and this is by no means due to production or broadcasting costs, which are low compared to the costs of television advertising, for example. In the last phase of the campaign, i.e. 15 days before the end of it, radio election advertising can be heard more often on the public radio and its regional radio stations thanks to the broadcasting of free-of-charge election programmes. Election committees that submit the relevant applications for the allocation of air time at a given radio station do not bear the costs of broadcasting or making recordings, unless they decide to prepare the material for broadcasting outside the radio station. The aim of this article is to present the most important mistakes-sins that election committees commit in the area of free election broadcasts on public radio.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4596
ISBN: 978-83-65139-28-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasik-Turecka_Agnieszka_7_grzechow_glownych_komitetow_wyborczych.pdf732,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.