Roczniki Teologiczne : [15] Community home page

Logo

Roczniki Teologiczne – czasopismo naukowe, jedno z najstarszych czasopism teologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, poświęcone szeroko pojętej tematyce teologicznej wydawane przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Początki pisma sięgają roku 1949. Obecnie ukazuje się rocznie 11 zeszytów poświęconych różnym subdyscyplinom teologicznym:

 • Homiletyka,
 • Teologia Dogmatyczna,
 • Teologia Moralna,
 • Historia Kościoła i Patrystyka,
 • Teologia Duchowości,
 • Teologia Pastoralna,
 • Teologia Ekumeniczna,
 • Liturgika,
 • Teologia Fundamentalna i Religiologia,
 • Katechetyka,
 • Nauki o Rodzinie.

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

Tematyka poszczególnych zeszytów wskazuje na różnorodność poruszanych zagadnień. Głównym bowiem celem czasopisma jest prezentowanie aktualnego stanu teologii w Polsce i jej miejsca w teologii światowej oraz osiągnięć teologii w kontekście nauk humanistycznych, medycznych, prawnych, społecznych. Chcemy udostępnić badaczom z Polski i zagranicy miejsce do dysput naukowych i wymiany poglądów. Naszym celem jest dokumentowanie życia naukowego i dlatego oprócz artykułów stricte naukowych publikujemy sprawozdania, bibliografie i recenzje. Międzynarodowa Rada Naukowa oraz artykuły w obcych językach mają za zadanie popularyzowanie polskich publikacji teologicznych za granicą, utrzymując kontakt pomiędzy polską i światową teologią, zaś uznani teologowie, stanowiący korpus recenzencki, gwarantują, że publikowane artykuły są wysokiej klasy publikacjami naukowymi zachowującymi zasady etyki wydawniczej.

Publikujemy w języku: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.

The Annals of Theology - a scientific journal, one of the oldest theological journals in Central and Eastern Europe, devoted to broadly understood theology, published by the Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin and the Faculty of Theology of the John Paul II Catholic University of Lublin. The origins of the journal date back to 1949. Currently, 11 issues are published annually on various theological subdisciplines:

 • Homiletic,
 • Dogmatic Theology,
 • Moral Theology,
 • History of the Church and Patristic,
 • Spirituatilty,
 • Pastoral Theology,
 • Ecumenism,
 • Liturgy,
 • Fundamental Theology and Religiology,
 • Catechetics,
 • Theology of the Family.

FOCUS AND SCOPE

The subject matter of all the issues indicates the variety of discussed themes and matters in our publications. The main goal of the journal is to present the current state of theology in Poland and its place in theology around the world, as well as the achievements of theology in the context of Humanities, medical, legal and social sciences. We want to provide researchers from Poland and abroad with a place for scientific disputes and exchange of views. Our goal is to document theological scientific life and that is why, in addition to strictly scientific articles, we publish reports, bibliographies and reviews. The purpose of the International Scientific Council and articles in foreign languages is to popularize Polish theological publications abroad, maintaining contact between Polish and world theology. Well-known and highly estimated theologians, who constitute the reviewing corps, guarantee that the published articles are high-class scientific publications that respect the principles of publishing ethics.

We publish in Polish, English, German, French, Italian, Spanish and Russian.

Redaktor Naczelny
ks. Przemysław Kantyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Zastępca Redaktora Naczelnego
ks. Josef Spindelböck (Philosophisch-Theologische Hochschule der Diözese St. Pölten, Austria)
Piotr Kopiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Sekretarz
ks. Michał Klementowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Redaktor językowy (język angielski)
Reginald D. Cruz (Tangaza University College, Kenia)

Redaktorzy tematyczni

 1. Homiletyka
  ks. Stanisław Dyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 2. Teologia dogmatyczna
  ks. Kazimierz Pek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 3. Teologia moralna
  ks. Jerzy Gocko (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 4. Historia Kościoła
  ks. Tomasz Moskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 5. Teologia duchowości
  ks. Marek Chmielewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 6. Teologia pastoralna
  ks. Marek Fiałkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 7. Teologia ekumeniczna
  Piotr Kopiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 8. Liturgika
  ks. Michał Zbigniew Głowacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 9. Teologia fundamentalna i religiologia
  ks. Zdzisław Kupisiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 10. Nauki o rodzinie
  ks. Mirosław Brzeziński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 11. Katechetyka
  ks. Piotr Goliszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 12. ISSN: 2353-7272
  e-ISSN: 2543-5973
  DOI: 10.18290/rt

Zasady udostępniania

Artykuły w czasopiśmie objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Copyright Notice

Papers published in the journal are covered by the following licence: Creative Commons  Attribution /Non-Commercial Use /No Derivatives / 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Browse
Kontakt:
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Redakcja "Roczników Teologicznych"
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin, Poland
Główna osoba do kontaktu:
Michał Klementowicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
michal.klementowicz@kul.pl