Kościół i Prawo : [30] Community home page

Logo

Kościół i Prawo to półrocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Kościół i Prawo is a semi-annual journal published by the Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin in cooperation with the Learned Society of the Catholic University of Lublin. The aim of this journal is to publish scholarly articles concerning canon law and relations between State and Church. The journal gives special attention to Polish particular law. Besides academic articles, the journal also includes book reviews and reports of conferences.

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny
Józef Krukowski, Polska

Redaktor naczelny
Mirosław Sitarz, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Zastępca redaktora naczelnego
Józef Wroceński, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Sekretarz
Agnieszka Romanko, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Członkowie Komitetu Redakcyjnego

Oleksandr Bilash (Wydział Prawa, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina)
Paweł Kaleta (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, Ukraina)
Jiří Koníček (Morawsko-Śląska Akademia Chrześcijańska, Czechy)
Paweł Lewandowski (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Pavol Mačala, Słowacja
Monika Menke (Cyrylometodiański Wydział Teologii, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
Michaela Moravčíková (Wydział Prawa, Uniwersytet Trnawski w Trnawie, Słowacja)
Krzysztof Nykiel (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy)
Miloš Szabo (Katolicki Wydział Teologiczny, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Wojciech Witkowski (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 Zasady udostępniania

Artykuły w czasopiśmie objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

 Copyright Notice

Papers published in the journal are covered by the following licence: Creative Commons  Attribution /Non-Commercial Use /No Derivatives / 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Browse
Kontakt:
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Redakcja "Kościół i Prawo"
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin, Poland
Główna osoba do kontaktu:
Agnieszka Romanko
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
agnieszka.romanko@kul.pl