Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/445
Tytuł: Analiza czynników związanych ze stresem wśród pacjentów z chorobą nowotworową
Tytuły równoległe: Analysis of stress-related factors among patiens with cancer
Autorzy: Poręba-Chabros, Agata
Słowa kluczowe: nowotwór płuc; stres; przekonanie o własnej skuteczności; wsparcie spoeczne; radzenie sobie ze stresem; lung cancer; stress; self-efficacy; social support; coping with stress
Data wydania: 25-lut-2019
Abstrakt: Niniejsza praca eksploruje czynniki związane ze stresem wśród pacjentów chorujących na nowotwory płuc. Celem tej pracy było przetestowanie hipotez zakładających związek między stresem a (1) oceną własnej choroby, (2) przekonaniem o własnej skuteczności w chorobie, (3) strategiami radzenia sobie ze stresem, (4) subiektywną percepcją bólu oraz (5) wsparciem społecznym. Istotnym aspektem było również określenie związków moderujących oraz mediujących. W ty celu przebadano 97 pacjentów chorujących na nowotwory płuc. W badaniu wykorzystano 6 metod: (1) Skala Wsparcia Własnej Choroby, (2) Skala Wsparcia w Chorobie, (3) Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych, (4) Skala Własnej Skuteczności w Chorobie, (5) Skala Spostrzegania Stresu oraz (6) Skróconą Wersję Kwestionariusz Bólu Melzacka-McGill. Zalożono, że poziom stresu wśród pacjentów onkologicznych ma związek z oceną własnej choroby oraz ze strategiami radzenia sobie ze stresem. Założono również, że związek między oceną własnej choroby a poziomem stresu jest mediowany przez strategie radzenia sobie ze stresem. Postulowani również, że przekonanie o własnej skuteczności w chorobie moderuje związek między oceną własnej choroby a strategiami radzenia sobie ze stresem, zaś subiektywna percepcja bólu oraz wsparcie społeczne moderują związek między oceną własnej choroby a poziomem stresu. Wyniki badań są raczej zgodne z postawionymi hipotezami. Potwierdzona została większa część hipotez. Wyniki badań mogą stanowić inspirację oraz być źródłem cennych informacji zarówno dla personelu medycznego pracującego na oddziałach onkologicznych z pacjentami chorującymi na nowotwory płuc lub pracowników placówek medycznych zajmujących się projektowaniem programów oraz szkoleń profilaktycznych skierowanych dla pacjentów oraz personelu medycznego.
The following doctoral thesis explores stress-related factors among patients suffering from lung cancer. The aim of this dissertation was to verify hypothesis assuming the relationship between stress and (1) assessment of own illness, (2) belief in self-efficacy ind disease, (3) strategies for coping with stress, (4) subjective pain perception and (5) social support. It was also significant to define moderating and mediating relationships. For this purpose, 97 patients suffering from lung cancer had been examined. Six methods were used in the study: (1) Scale of Own Disease rating, (2) Scale of Support in Disease, (3) Questionnaire of Coping with Stressful Situations, (4) Scale Own Efficacy in the Disease, (5) Scale of Perceived Stress and (6) an abbreviated version of the Melzacka-McGill Pain Questionnaire. It was assumed that the level of stress among oncological patients is related to the assessment of their own illness and strategies for coping with stress. It was also presumed that the relationship between the assessment of one's own disease and the level of stress is mediated through strategies for coping with stress. It was also postulated that the conviction of self-efficacy in the disease moderates the relationship between the assessment of one's own disease and strategies for coping with stress, while the subjective perception of pain and social support moderate the relationship between the assessment of their own disease and the level of stress. The results of the research are rather consistent with the set hypotheses. Most of these hypotheses have been confirmed. Research results can be an inspiration and a source of valuable information for medical personnel working at oncology wards with patients suffering lung cancer or for employees of medical institutions involved in designing preventive programs and training directed to patients and medical personnel.
Opis: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Adam Biela
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/445
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Poreba-Chabros_Agata_Analiza-czynnikow-zwiazanych-ze-stresem-wsrod-pacjentow-z-choroba-nowotworow.pdf4,35 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.