Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4353
Title: Nowy ład instytucjonalny w pomocy społecznej w ocenie pracowników socjalnych
Other Titles: A New Institutional Order in Social Assistance as Assessed by Social Workers
Authors: Gagacka, Maria
Keywords: centra usług społecznych; praca socjalna; pracownicy socjalni; usługi społeczne; zasady pracy socjalnej; social service centers; social work; social workers; social services; principles of social work
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2022, T. 66, nr 4, s. 79-105
Abstract: Celem artykułu jest analiza czynników determinujących postrzeganie kierunku instytucjonalnych przemian sektora pomocy społecznej przez pracowników socjalnych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że proces percepcji tak wielowymiarowego konstruktu, jak aprobata dla zmian w systemie pomocy społecznej został zdominowany przez perspektywę własnych możliwości rozwojowych i warunków osiągania sprawstwa i podmiotowości. Selektywność czynników percepcji zmian w systemie pomocy społecznej odzwierciedla orientację aksjologiczną, oczekiwania i doświadczenia pracowników socjalnych. W badaniach zidentyfikowano także dziewięć wymiarów postrzegania zmian w systemie pomocy społecznej, które wyjaśniają 61,84% całkowitej wariancji, oraz skonstruowano model pomiarowy. Dzięki niemu ustalono, że najwyżej ocenianym wymiarem zmian w systemie pomocy społecznej jest możliwość rozwoju osobistego, poczucie sprawstwa i podmiotowości. Wymiarami o nieco niższym poziomie są te odnoszące się do organizacyjnego uczenia się, nowych akcentów w zasadach pracy socjalnej, takich jak indywidualizacja, decentralizacja, nacisk na pracę środowiskową, solidaryzm i wspólnotowość. Uzyskane wyniki pokazują głębokie zakorzenienie pracowników socjalnych w wartościach, na których opiera się środowiskowa praca socjalna.
The aim of this study is to analyse the factors determining the perception of the direction of institutional changes by social workers. The analysis helped confirm the hypothesis according to which the perception of as multidimensional construct as approval for changes in the social assistance system was dominated by the perspective of one’s own development capabilities and conditions for achieving agency and subjectivity. It was found that the particular factors influencing how changes are perceived reflect the axiological orientation of the respondents, their expectations and experiences. Identified were nine dimensions of how changes in the social assistance system are perceived, which account for 61.84% of the total variance. On this basis, a measurement model was constructed. The model helped establish that the highest rated change determinants were personal development opportunities, a sense of agency and subjectivity. Dimensions that scored slightly lower were those related to organizational learning, new foci in the principles of social work such as individualization, decentralization, emphasis on environmental work, solidarity and community. The results reveal the deep rooting of social workers in the values on which environmental social work is based.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4353
DOI: 10.31743/znkul.14532
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022, Tom 65, Nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gagacka_Maria_Nowy_lad_instytucjonalny_w_pomocy_spolecznej.pdf745,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons