Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4184
Title: Sukcesja majątkowa i doktrynalna w przypadku ustawowego uregulowania sytuacji prawnej rejestrowego związku wyznaniowego – wprowadzenie do badań
Other Titles: Property and doctrinal succession in the case of statutory regulation of the legal situation of a registered religious organization: Introductory remarks
Authors: Zawiślak, Michał
Keywords: rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych; związek wyznaniowy; wyznaniowa osoba prawna; wolność sumienia i wyznania; zasada dwustronności; register of churches and other religious organizations; religious organizations; legal person of a religious organizations; freedom of conscience and belief; principle of bilateralism
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego", 2022, T. 25, s. 253-269
Abstract: Zmiana podstaw prawnych funkcjonowania związku wyznaniowego z wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych na przepisy ustawy regulującej sytuację prawną tego podmiotu w sposób indywidualny nie została uregulowana w prawie polskim. Wiąże się to z różnorodnymi zagrożeniami. Związana z taką zmianą modyfikacja katalogu osób prawnych związku wyznaniowego może w szczególności prowadzić do pokrzywdzenia osób trzecich. Wykorzystując prace nad ustawą, osoby pełniące funkcje kierownicze w danym związku wyznaniowym mogą też dążyć do zmiany jego oblicza doktrynalnego z pominięciem kontroli zgodności nowej doktryny z prawem polskim. W związku z tym postuluje się wprowadzenie przepisów szczegółowo regulujących procedurę przejścia związku wyznaniowego z wpisu do rejestru na indywidualną regulację ustawową. Jak twierdzi autor, istotna rola w tej procedurze powinna być zagwarantowana organowi rejestrowemu, którego szczególnym zadaniem powinna być troska o interes publiczny i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.
Changing the legal basis for the functioning of a religious organization from an entry in the register of churches and other religious organizations to a law regulating the legal situation of this entity has not been regulated in Polish law. This entails various risks. In particular, the resultant modification of the range of legal persons of a religious organization may lead to harm to third parties. While a new law is being discussed, persons in charge of a given religious organization may also change its doctrine without ensuring compliance with Polish law. Accordingly, it is advocated that provisions be introduced to regulate the procedure for transitioning a religious organization from registration to individual statutory regulation. It is claimed that an important role in this procedure should be guaranteed to the registration authority, whose special task should be to uphold the public interest and ensure security of legal relations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4184
DOI: 10.31743/spw.14474
ISSN: 2081-8882
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)
Studia z Prawa Wyznaniowego, 2022, T. 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zawislak_Michal_Sukcesja_majatkowa_i_doktrynalna.pdf148,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons