Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4124
Title: Values and National Security of Poland. Observations Made when Reading Cezary Smuniewski’s Book Entitled National Security of Poland in the Axiological Perspective. President Lech Wałęsa
Other Titles: Wartości i bezpieczeństwo narodowe Polski. Spostrzeżenia z lektury książki Cezarego Smuniewskiego Bezpieczeństwo narodowe Polski w perspektywie aksjologicznej. Prezydent Lech Wałęsa
Authors: Bado, Błażej
Keywords: National security of Poland; axiology of security; Cezary Smuniewski; values; Lech Wałęsa; bezpieczeństwo narodowe Polski; aksjologia bezpieczeństwa; wartości
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia i Analizy Nauk o Polityce", 2022, nr 2, s. 201-219
Abstract: The article deals with Cezary Smuniewski’s scientific queries contained in the book National Security of Poland from the Axiological Perspective. President Lech Wałęsa. First, the article describes the contexts of research taken up by C. Smuniewski. Second, it presents and analyses the assumptions and organisation of the book. Third, it outlines further directions of research mapped out by the monograph. The study fits into the area of research in security studies and political science.
Artykuł dotyczy kwerend naukowych Cezarego Smuniewskiego zawartych w książce "Bezpieczeństwo narodowe Polski w perspektywie aksjologicznej. Prezydent Lech Wałęsa". Po pierwsze, artykuł opisuje konteksty badań podejmowanych przez C. Smuniewskiego. Po drugie, przedstawia i analizuje założenia oraz układ rozpatrywanej książki. Po trzecie, nakreśla dalsze kierunki badań wyznaczone przez monografię. Opracowanie wpisuje się w obszar badań nauk o bezpieczeństwie i polityce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4124
DOI: 10.31743/sanp.14463
ISSN: 2719-4795
Appears in Collections:Studia i Analizy Nauk o Polityce, 2022, Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bado_Blazej_Values_and_National_Security_of_Poland.pdf254,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons