Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4038
Title: Szkolna Ocena Funkcjonalna: Przebieg procesu w aspekcie oceny aktywności i uczestnictwa
Authors: Domagała-Zyśk, Ewa
Mariańczyk, Katarzyna
Chrzanowska, Iwona
Czarnocka, Marzena
Jachimczak, Beata
Olempska-Wysocka, Magdalena
Otrębski, Wojciech
Papuda-Dolińska, Beata
Pawlak, Karol
Podgórska-Jachnik, Dorota
Keywords: ocena funkcjonalna; functional assessment; specjalne potrzeby edukacyjne; special educational needs; niepełnosprawność; disability; autyzm; autism; niesłyszący; deaf; uszkodzenie słuchu; hearing impairment; specyficzne zaburzenia uczenia się; specific learning diosorder; zaburzenia zachowania i emocji; behaviour and emotion disorder; zaburzenia języka; language disorder
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4038
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szkolna_ocena_funkcjonalna.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons