Szkolna Ocena Funkcjonalna: Przebieg procesu w aspekcie oceny aktywności i uczestnictwa

Abstract
Description
Keywords
ocena funkcjonalna, functional assessment, specjalne potrzeby edukacyjne, special educational needs, niepełnosprawność, disability, autyzm, autism, niesłyszący, deaf, uszkodzenie słuchu, hearing impairment, specyficzne zaburzenia uczenia się, specific learning diosorder, zaburzenia zachowania i emocji, behaviour and emotion disorder, zaburzenia języka, language disorder
Citation
ISBN