Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3942
Title: Odpusty w procesie zbawczym człowieka
Other Titles: Indulgences in the human salvation proces
Authors: Godlewski, Karol Kajetan
Keywords: odpust; pokuta; nawrócenie; teologia odpustów; historia odpustów; indulgence; penance; conversion; theology of indulgences; history of indulgences
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Przy współczesnym, niemającym szerszych podstaw teologiczno-dogmatycznych, rozkwicie w Kościele wielu form duchowych praktyk mających na celu uwolnienie człowieka z konsekwencji popełnionych przez niego grzechów i umocnienie go na drodze wierności Ewangelii, szalenie ważną pozostaje kwestia przypominania o sakramentalium, które stanowią odpusty. Nie są one niezrozumiałym reliktem przeszłości ani jedynie pobożną praktyką ludową, ale solidnie umocowaną w tradycji i teologii formą sięgania po zbawcze owoce Paschy Chrystusa. Ich skuteczność w osobie spełniającej znamiona dyspozycyjności do uzyskania odpustu jest gwarantowana autorytetem złożonej w dłoniach Papieża władzy „związywania i rozwiązywania” (por. Mt 16). Wykazane to zostało w niniejszej publikacji.
Currently, in The Catholic Church are spread many of spiritual practices in order to release human from consequences of his sins and strengthening him in fidelity to Gospel. Some of this practices haven’t got theological and dogmatical basis. For this reason, reminding about indulgences is very important. Indulgences aren’t an incomprehensible relic of history or piously religious practice. They are well-established in theology and tradition, a form of reaching for saving fruits of Christ’s death and resurrection. Effectiveness of indulgences in a person who is disposed to obtaining indulgence is guaranted by the Pope’s authority of „binding and solving” (Matt. 16). This is demonstrated in this publication.
Description: Wprowadzenie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3942
ISBN: 978-83-8288-067-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Godlewski_Odpusty_w_procesie_zbawczym_czlowieka.pdf346,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons